Chrzest

 

images (2)

* Następuje zmiana w przyjmowaniu zgłoszeń chrztu św.  Prosimy zgłaszać chrzty z  odpowiednimi dokumentami / oryginał aktu urodzenia – do zwrotu oraz zaświadczenie chrzestnych spoza parafii że mogą przyjąć tę godność/ w soboty o godz. 19.00 nie później, niż tydzień przed chrztem św. Prosimy, aby rodzice zgłaszali bez obecności dzieci i o ile to możliwe, aby byli obecni  także rodzice chrzestni /dotyczy to chrzestnych mieszkających na terenie parafii/. Prosimy nie zgłaszać chrztów św. w czasie wyznaczonych godzin otwarcia kancelarii parafialnej. / zmiana podyktowana jest stworzeniem lepszych warunków spisania i omówienia obrzędu Sakramentu chrztu św. bez presji czekających w kolejce do załatwienia spraw wymagających poświęcenia mniej czasu, a także obecności, o ile to możliwe, obojga rodziców w dogodnym czasie wieczornym /

Sakrament Chrztu św. jest udzielany w 2 i 4 sobotę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 18.00 oraz w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 11.30  Sakrament Chrztu należy zgłosić w biurze parafialnym nie później niż tydzień przed planowanym terminem.
W trzecią niedzielę miesiąca, w czasie Mszy św. o godz. 11.30 odmawiane są modlitwy błogosławieństwa dzieci, które w danym miesiącu obchodzą pierwszą rocznicę Chrztu św. Przed Mszą św. należy zgłosić obecność dziecka w zakrystii.  

Dokumenty konieczne do zgłoszenia Chrztu św.: Akt urodzenia dziecka /oryginał-€do zwrotu/ jeżeli chrzestni są spoza parafii, zaświadczenie z parafii zamieszkania /nie zameldowania/ że są wierzący i praktykujący, należy znać dane chrzestnych: imię i nazwisko, ile lat, zawód, adres

Jeżeli ktoś nie przebywa trzy miesiące w parafii zamieszkania, traci przywileje i obowiązki w tym miejscu a nabywa w nowym miejscu zamieszkania. Zaświadczenie należy wówczas pobrać w miejscu faktycznego zamieszkania  a nie zameldowania.

Jeżeli chrzest św. ma się odbyć w parafii poza miejscem zamieszkania, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody proboszcza miejsca zamieszkania, którą spisuje na podstawie aktu urodzenia.   

Do godności chrzestnych mogą zostać zaproszone osoby które nie mają przeszkód w przyjmowaniu Sakramentu Pokuty i Eucharystii /nie mogą dostąpić tej godności osoby żyjące na kontrakt cywilny oraz osoby żyjące w wolnych związkach/

Kto może być chrzestnym?

Bardzo często pojawiają się pytania kto może zostać chrzestnym. Kodeks Prawa Kanonicznego stawia chrzestnym następujące wymagania:

  1. Chrzestny powinien zostać wyznaczony do tego zadania, chcieć to zadanie podjąć oraz posiadać do tego odpowiednie kwalifikacje. Trzeba tutaj pamiętać, że zadaniem chrzestnego jest przede wszystkim pomoc osobie ochrzczonej w prowadzeniu życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Warto przed przyjęciem na siebie takiego zobowiązania zadać sobie pytanie czy podołam wypełnić ten obowiązek?
  2. Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat
  3. Osoba mająca pełnić funkcję chrzestnego musi być katolikiem, bierzmowanym, który przyjął sakrament Eucharystii oraz musi prowadzić życie zgodne z wiarą. Od tej zasady nie może być wyjątku. Warto pamiętać, że osoby, które nie uczestniczą w życiu sakramentalnym lub wypowiadają się przeciw wierze nie mogą pełnić funkcji rodziców chrzestnych. Nie mogą być chrzestnymi również osoby, które żyją w konkubinacie lub są związane małżeństwem tylko cywilnym bez względu na przyczynę trwania takiej sytuacji.
  4. Chrzestni muszą być ponadto wolni od kar kościelnych. Chrzestnymi nie mogą być również rodzice dziecka.

Coraz częściej pada pytanie czy może być dwóch ojców chrzestnych lub dwie matki chrzestne. Trzeba powiedzieć, że Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje, że może być jeden chrzestny, jedna chrzestna lub dwoje chrzestnych. Oznacza to, że w wypadku kiedy jest dwoje chrzestnych muszą być to mężczyzna i kobieta.

Osoba wyznaczona przez rodziców dziecka na chrzestnego powinna udać się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania i tam poprosić o zaświadczenie potwierdzające, iż może ona pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej. W kancelarii można również poprosić o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z pełnieniem obowiązków rodzica chrzestnego.

Przy wyborze chrzestnych rodzice powinni kierować się przede wszystkim ich wiarą i praktykowaniem życia chrześcijańskiego.

Bibliografia:Kodeks Prawa Kanonicznego

CHRZEST – OBRZĘDY SAKRAMENTUimages (1)
Kapłan wita zgromadzonych rodziców, chrzestnych i gości. Potem następuje dialog:
Kapłan: Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
Rodzice: (wymieniają imię)
K: O co prosicie Kościół Boży dla… ? (dla swoich dzieci)
R: O chrzest
K: Prosząc o chrzest dla swojego dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?
R: Tak (albo: jesteśmy tego świadomi)
K: (zwracając się do chrzestnych): Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom w wypełnianiu ich obowiązku?
Chrzestni: Jesteśmy gotowi.
K: ( N…), wspólnota chrześcijańska przyjmuje Cię z wielką radością. Ja zaś, w imieniu tej wspólnoty znaczę Ciebie znakiem krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela wasi rodzice (i chrzestni).
I w milczeniu kreśli znak krzyża na czole dziecka. Potem zaprasza rodziców, i aby uczynili to samo.
Następuje (podobnie jak we Mszy św.) modlitwa powszechna. Obecni odpowiadają na wezwania kapłana słowami: Wysłuchaj nas, Panie
Modlitwa z egzorcyzmem:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego Królestwa Twojej światłości; pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
K: Niech cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.
III. Chrzest dziecka
Kapłan pyta:
K: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.
K: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
R. i Chrz.: Wyrzekamy się.
K: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
R. i Chrz.: Wyrzekamy się.
Następnie kapłan przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary:

K: Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
R. i Chrz.: Wierzymy.
K: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
R. i Chrz.: Wierzymy.
K: Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
R. i Chrz.: Wierzymy.
K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
W: Amen.
Chrzest:
Kapłan zapytuje rodziców i chrzestnych:
K: Czy chcecie, aby … otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
R. i Chrz.: Chcemy.
Teraz kapłan chrzci dziecko, polewając główkę trzykrotnie wodą i wymawiając formułę chrztu:
…, ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Po chrzcie dziecka Wierni wypowiadają:
W: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen
Dziecko trzyma do chrztu ojciec lub matka, albo chrzestny lub chrzestna.
Namaszczenie krzyżmem świętym:
Kapłan mówi:
Bóg wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza cię Krzyżmem zbawienia, abyś włączony w lud Boży, wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.
Wszyscy: Amen.
Włożenie białej szaty:
K: … … stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają zachować godność dziecka Bożych aż po życie wieczne.
Wszyscy: Amen.
Wręczenie zapalonej świecy:
Kapłan mówi:
Przyjmijcie światło Chrystusa
Kapłan zapala świecę od świecy paschalnej i podaje ojcu chrzestnemu. Następnie kapłan mówi:
Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.
images (2)W czasie Mszy św.  z udzieleniem Sakramentu Chrztu św.  można fotografować tylko w czasie obrzędu udzielania Sakramentu. Prosimy, aby nie fotografować w czasie Mszy św. przed udzieleniem Sakramentu oraz po udzieleniu. Można natomiast robić zdjęcia po Mszy św. przed ołtarzem lub przy chrzcielnicy. Osoba fotografująca winna zgłosić się przed Mszą św. do zakrystii.