Cmentarz

pobrane

Regulamin Cmentarza Parafialnego, parafii pw. św. Mikołaja Bp. w Skokach

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 i ustawy z dnia  17 maja 1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rz. Pol. (Dz. U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

     &1

Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Mikołaja Bp w Skokach, ul. Kościelna 7, zwanej dalej Parafią.

         &2

 1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz tej Parafii.
 2. Czynności administrowania cmentarzem Proboszcz powierza Administratorowi Cmentarza z zachowaniem uprawnień Proboszcza jako Zarządcy.
 1. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej. Kancelaria Parafialna czynna jest we wtorki w g. 16.00 – 17.30 oraz w czwartki g. 9.00 – 10.00
  &3
 1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7.12.2001 r. § 6 pkt 1).
 2. Uprawniony zakład pogrzebowy obsługujący ceremonię pogrzebową winien zapewnić transport trumny z kaplicy do grobu ręcznie lub małym wózkiem. Nie wolno używać do transportu trumny  samochodów pogrzebowych.
 1. Zakład pogrzebowy lub inne osoby uprawnione, po wykopaniu grobu do momentu pogrzebu mają obowiązek zabezpieczyć szalunkami wnętrze oraz zabezpieczyć otwór pokrywą lub ogrodzić taśmą ostrzegającą.
 2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 3. Nieczystości składane są do pojemników w wyznaczonych do tego miejscach.
 4. Zarządca Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 1. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych.
 2. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 3. Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.
 4. Rodziny zmarłych mają do dyspozycji jedynie miejsce na sam grób. To niewielki teren o powierzchni dwa metry na metr. Poza tym obrębem nie wolno stawiać niczego. Zarządca może rozebrać wszystko to, co wykracza poza ustalony metraż (nawet część grobu) bez konsultowania się z dysponentem grobu. W sytuacjach konfliktowych Zarządca cmentarza musi rozebrać wystające elementy choćby na życzenie rodziny zmarłego, pochowanego w sąsiednim grobie. Jeżeli zostaje wybrane miejsce na nowy grób na którym są umiejscowione dodatkowe elementy, zarządca likwiduje elementy zajmujące miejsce, bez konsultowania się z dysponentem grobu.
 1. Zarząd cmentarza nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki spowodowane konstrukcjami wokół grobów/ kostka brukowa, ławeczki, krzewy itd./ jeśli ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu spowodowanego powyższymi elementami przy grobach, ewentualnego odszkodowania należy domagać się od dysponenta grobu przy którym istnieje konstrukcja. Ławki, krzewy, płotki, murki itp. utrudniają przemieszczanie się alejkami oraz między grobami, osobom niepełnosprawnym, konduktom pogrzebowym itd.
  &4

Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.
       & 
5

 1. Wszelkie prace ziemne, murarskie, budowlane i kamieniarskie wymagają uzyskania zgody Zarządcy Cmentarza.
 2. Prawo do tworzenia nowych grobów ziemnych, wymurowania grobów murowanych oraz przekwalifikowania grobów ziemnych na murowane posiada Zarządca cmentarza.
 3. Zarządca cmentarza może powierzyć prace opisane w § 6, osobom lub firmom zewnętrznym.
 4. Na czynności takie jak: pogrzeb, ekshumacja zwłok, przeniesienie zwłok lub szczątków do innego grobu, budowa grobowca, budowa nowego pomnika, remont pomnika, budowa chodnika, wymagane jest uzyskanie zgody Zarządcy Cmentarza.
  6
 1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i terminu z Administratorem Cmentarza.
 2. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 3. Prace remontowe i budowlane mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie od godziny 8.00 do 16.00. Odstępstwo od ww. reguły wymaga aprobaty Administratora Cmentarza.
 4. Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będą za nielegalne. Administrator cmentarza ma prawo wezwać wykonawcę robót wykonanych bez zezwolenia do przywrócenia miejsca lub rzeczy do stanu pierwotnego sprzed robót.
 5. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.
 6. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych oraz innych terenach cmentarnych bez należytego zabezpieczenia folią lub plandeką.
 7. Nadmiar ziemi, gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych muszą być usunięte poza teren Cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą roboty na jej koszt.
 8. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do pojemników ustawionych na Cmentarzu.
 9. Administrator Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów w ramach terenu cmentarnego.
 10. Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie dwunastu miesięcy od daty jego wydania.
 11. W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, do wglądu dla kompetentnej sprawdzającej osoby /Administratora/.
 12. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Administratorem Cmentarza.
 13. Prace prowadzone poza ustalonym czasem lub bez zezwolenia Administratora uważane są za nielegalne.
 14. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 15. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
 16. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu, Zarządca Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu.
  7

Na Cmentarzu zabrania się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 2. zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek, płotków itp.w miejscach zajmujących teren pod nowy grób lub utrudniających swobodne przemieszczanie i prace innych użytkowników.
 3. przemieszczania nagrobków,
 4. prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszających powagę tego miejsca,
 1. prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych,
 2. sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia,
 3. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora Cmentarza,
 4. wjazdu rowerami (dopuszcza się przejście piesze z rowerem),
 5. wprowadzania zwierząt,
 6. palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających,
 7. przebywania na terenie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 8. uprawiania żebractwa.
  8

Zarządca Cmentarza osobiście lub za pośrednictwem Administratora Cmentarza przyjmuje opłaty w szczególności za:
1. użytkowanie miejsca czyli tzw. pokładne oraz jej przedłużenie po 20 latach   / grób pojedynczy, podwójny na szerokość podstawowa stawka x 2,  potrójny x 3  itd. /
2. Opłata za grobowce murowane w głąb oraz groby w których złożono urny z prochami zmarłych  obowiązuje na okres 99 lat /100 lat/ podstawowa stawka  x 5 + x 2, 3 w zależności od szerokości grobu
3. Umieszczenie  urny w  istniejącym  już grobie, automatycznie powoduje  obowiązek uiszczenia opłaty pokładnego na 99 lat, nawet gdy została uiszczona opłata za istniejący już grób. /obowiązują te samy zasady odpłatności jak w p. 2 /
4. korzystanie z Cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych wykraczających poza standardowe ramy obsługi pochówku
5.
 wjazd pojazdów na teren Cmentarza nie związany z obsługą pogrzebu
6. zezwolenie na ekshumacje zwłok.
 & 
9

 1. Wszelkie opłaty przyjmowane są w imieniu i na rzecz Zarządcy Cmentarza, czyli Proboszcza Parafii.
 2. Wszelkie złożone opłaty za posługi cmentarne oraz wykorzystanie mienia cmentarnego należą w całości do Parafii i pozostają do dyspozycji Proboszcza.
   & 
  10
 1. Przez uiszczenie opłaty nie nabywa się prawa własności danego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem danego miejsca. Dysponuje się tylko miejscem grobu, teren wokół grobu nie należy do dysponenta. Dysponent nie jest właścicielem miejsca grobu.
 1. Opłatę za użytkowanie miejsca (pokładne) składa się okresowo, co 20 lat.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy przechowywać bezterminowo celem udokumentowania prawa do dysponowania miejscem i/lub w przypadku korzystania z miejsca i/lub grobu w przyszłości.
 3. uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
 4. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
 5. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.
  Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez uiszczenie opłaty, Zarząd Cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 1. Osobie, która pomimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarząd Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo tego, iż grób był utrzymywany w należytym porządku.
 2. W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarządca Cmentarza.
 3. Po wygaśnięciu opłaty za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia opłaty 20-letniej.
 4. Przedłużenie prawa do dysponowania na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty na okres 20-lat.
 5. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.
 6. W przypadku nie wniesienia opłaty w terminie, za zgodą Zarządu Cmentarza, możliwe jest przywrócenie praw do grobu pod warunkiem, że miejsce nie zostało już zadysponowane innym dysponentom. 
 7. Po wygaśnięciu opłaty 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia dzierżawy, przechodzą do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.
 8. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca oraz Administrator nie mają żadnego kontaktu z rodziną, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.
 9. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
 10. Szczątki zmarłych wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.
 11. Groby zabytkowe oraz uznane za groby o wartości historycznej nie będą likwidowane.
 12. Opłata za grobowce murowane w głąb oraz groby w których złożono urny z prochami zmarłych  obowiązuje na okres 99 lat /100 lat/
  – Likwidacja grobu, należy przedstawić:
  1. Dokument potwierdzający prawo do grobu.
  2. Dokument potwierdzający stosunek pokrewieństwa do osoby zmarłej lub stosowne oświadczenie.
  3. Pisemny wniosek dotyczący przedmiotowej sprawy.
  4. Oświadczenie, że nikt z pozostałych członków rodziny nie wnosi pretensji do czynności wymienionych w wniosku.
  5. Uzyskanie zezwolenia wjazdu na cmentarz celem  wywiezienia likwidowanego pomnika bądź grobowca.
  6. W przypadku konieczności usunięcia trwałych elementów likwidowanego grobu przez Zarządcę Cmentarza lub na prośbę dysponenta grobu, zostanie pobrana stosowna opłata. 
  11
 1. Dysponentem nowego grobu jest osoba, która uiściła opłatę za tzw. pokładne.
 2. Dysponentem istniejącego już grobu jest osoba, która uiściła opłatę za tzw. pokładne.
 3. Posiadanie prawa o którym umowa w ust. 1 i 2 nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.
 4. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób
 5. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
 6. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona z Zarządcą lub Administratorem Cmentarza.
  12

W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzje podejmuje Zarządca lub Administrator Cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
        & 
13

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
  a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem Inspekcji Sanitarnej,
  b) na zarządzenie Prokuratury lub Sądu,
  c) na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego.
  * Pusty grób po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłaty za dzierżawę.
 2. Nie wolno dokonywać przenoszenia w sposób prywatny, nielegalny / bez obowiązujących zezwoleń/ szczątków zmarłych do innych grobów.
 3. Zgodnie z przepisami Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych, okres w którym dopuszczalne jest przeprowadzenie ekshumacji rozpoczyna się z dniem 16 października a kończy w dniu 15 kwietnia
 4. Jeśli jest to ekshumacja z innego cmentarza na Cmentarz Parafialny w Skokach to należy dostarczyć:

– kartę zgonu/akt zgonu osoby ekshumowanej/

– zaświadczenie o pochowaniu z cmentarza, na którym ekshumacja była wykonywana.
5. Jeśli jest to ekshumacja z Cmentarza Parafialnego w Skokach na inny cmentarz to należy dostarczyć:

zaświadczenie z cmentarza na którym mają być pochowane szczątki o przyjęciu ich do ponownego pochowania
        & 
14

Grobowiec na pustym placu powinien być wybudowany w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przedłużeniu się tego terminu miejsce może przejść do ponownej dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłat wniesionych za to miejsce.
        & 
15

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym:
  a) aktu zgonu /oryginał – do zwrotu/
  b) części przeznaczonej dla administracji cmentarza / pozostaje w aktach Zarządcy cmentarza/
  c) dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania miejscem.
 2. W przypadku osoby zmarłej za granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania pochówku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  16

Ewentualne skargi i wnioski należy kierować do Zarządcy Cmentarza, czyli Proboszcza bezpośrednio lub za pośrednictwem Administratora Cmentarza.
        & 
17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

USTAWA z dn. 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dziennik Ustaw RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dn. 21 kwietnia 2017 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
        & 
18

Regulamin publikuje się na stronie internetowej Parafii oraz  jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafialnej.

Stawki opłat cmentarnych na dzień 1 listopada 2017 r.
– pokładne
grób pojedyńczy   300 zł
grób podwójny w szerz  600 zł
grób potrójny w szerz  900 zł. itd.
grób dziecięcy 150 zł
grobowiec murowany w głąb  / 99 lat / 5 x 300 zł  + jeżeli podwójny w szerz x 2 /1500 zł  x 2/  potrójny w szerz x 3 / 1500 zł x 3 / itd.
grób w którym złożona jest urna /99 lat /  5 x 300 + jeżeli podwójny w szerz x 2 / 1500 zł x 2/  potrójny w szerz x 3 / 1500 zł x3 / itd.

 ! Czas na zainteresowanie się sprawą oraz uiszczenie opłaty jest wyznaczony na 11            miesięcy do końca września 2018 r. Na Uroczystość Wszystkich Świętych w przyszłym  roku, zostaną oznaczone groby co do których nikt się nie zgłosił a upłynęło więcej niż 20 lat. Jeżeli przez pół roku nie będzie sygnału od zainteresowanych osób, groby zostaną   przeznaczone do ponownego zagospodarowania.
* Umieszczenie urny w istniejącym już grobie w przyszłym czasie, skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty na 99 lat mimo uiszczenia opłaty za dotychczas istniejący grób. / obowiązują takie same zasady jak w przypadku grobowca i wcześniej umieszczony urn w grobach /
* Możliwe jest wytyczenie osobnej kwatery, w której będą składane tylko urny. W takiej kwaterze, obowiązywać będzie jeden wymiar miejsca na urnę oraz jeden wzór części wystającej ponad poziom ziemi.
Opłata za wjazd na cmentarz nie związany z pochówkiem  20 zł
Opłata za zlecone  Zarządcy cmentarza zlikwidowanie i wywiezienie trwałych elementów grobu   150 zł
*  10 % wartości stawianego lub wymienianego nowego nagrobka. 

Powyższe opłaty, obowiązują na dzień 1 listopada 2017 r. z możliwością zmian w przyszłości w przypadku zwiększenia się kosztów utrzymanie cmentarza. 

 


 

Dokumenty do zgłoszenia pogrzebu:

1.  Akt zgonu /oryginał do zwrotu/
2.  Część karty zgonu zatytułowana dla administracji cmentarza  / pozostaje w aktach cmentarza na którym znajduje się grób/                                                 

*  Należy skontaktować się z opiekunem cmentarza aby ustalić miejsce grobu.
* z organistą                                                                 

* z osobą odmawiającą różaniec w Kościele przed Mszą św.

Jeżeli pogrzeb ma się odbyć poza parafią zamieszkania, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody proboszcza miejsca zamieszkania. Należy zgłosić się w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania, gdzie zmarła osoba na podstawie aktu zgonu zostanie wpisana do księgi zmarłych.
Natomiast proboszcz miejsca pochówku na podstawie aktu zgonu wpisuje zmarłą osobę do księgi cmentarnej. 

 

 ibmXe4iafUYh

Plan cmentarza 

plan akt

Sektor A

Rząd I

 1. Radzińscy Monika 1937-2008 Tadeusz 1927-1992
 2. Uciński Stanisław 1929-2006
 3. Rezerwacja
 4. Przybylscy Izydor, Zofia ; Przybylscy Zofia 1892-1977 Piotr 1934-1996
 5. Kujawów Grób Rodziny
 6. Jauksz Leokadia 1887-1974 Telesfor 1865-1913
 7. Jeszke Waleria 1854-1931 Wacław 1857-1945
 8. Kujawa Benedykt 1924-1998 Maria Franciszek
 9. Żelazni Joanna 1889-1971 Walenty 1891- 1960
 10. Bocheńscy Janina 1920-2000 Józef  1909-1985 Nowacki Józef 1971-2007          Lucyna 1951-2008
 11. Pusty
 12. Górna Katarzyna 1902-1958
 13. Górna Aniela +1940 Jadwiga +1996 Stanisława 1881-1920
 14. Kamińscy Maria 1937-1989 Stanisław 1913-1989 Józio Górny +1941
 15. Górni Zofia 1899-1939 Henryk 1903-1971
 16. Pruss Kazimierz 1901-1983 Maria 1915-2005
 17. Rezerwacja (Marszałek – Mikołajczak/grób pojedynczy głębinowy)
 18. Kobus Władysław 1885-1961 Wanda 1888-1964
 19. Dondaj Jerzy 1950-1990
 20. Węgielscy Wiktor +1963 Helena +1986 Baranowska Teodozja +1945

Rząd II

 1. Pruss Stanisław 1925-1990 Halina 1921-2008
 2. Rezerwacja
 3. Burzyński Marian 1925-1989 Helena1928-2011
 4. Tumanowicz Władysław 1947-2004 Władysława +2011
 5. Rogozieccy Antoni 1932-2001 Józefa 1892-1964  Stanisław 1885-1950
 6. Foerster Jan 1913-2000 Maria Marian Helena +2012
 7. Leda Jerzy 1963-1986
 8. Portała Aurelia 1970-2013
 9. Grób Rodziny Lewandowskich
 10. Radzińscy Marta 1893-1961 Franciszek 1884-1949
 11. Ochendzan Stanisław Helena
 12. Miłoszowski Sylwester 1956-2008
 13. Wruk Stanisław 1928-1992
 14. Górna Prakseda 1902-1966
 15. Górni Rozalia 1877-1960 Jan 1867-1945
 16. Gruss Marta 1905-1998 Edward 1902-1939 Edward 1927-2003
 17. Owczarzak Eleonora 1926-1994 Zygmunt 1925-1996
 18. Ey Jadwiga 1899-1945 Bronisław 1896-1974 Antoni 1925-1994-spoczywa w Szczecinie
 19. Nowiccy Władysława Szczepan

Rząd III

 1. Rogoziecki Aleksander 1929-1989
 2. Sarnecki Adolf  1898-1960 POSEŁ
 3. Baranek Antonina 1881-1950
 4. Sznajder Józef 1883-1950 Marian 1917-1980 Aniela +2011
 5. Bandurski Bernard 1935-1978
 6. Czajkowski Zbigniew
 7. Budner Wacław 1934-2011
 8. Orchowicz Aniela 1913-1996 Anna 1875-1942 Budner Danuta 1939-2002
 9. Mocni Franciszek+ 1942 Władysław 1931-1996 Barbara 1938-2013
 10. Glabasowie Józefa 1878-1962 Franciszek 1874-1950
 11. Owczarzakowie Monika 1923-1987 Marian 1916-1980
 12. Kiełczewscy Leokadia 1897-1986 Maria 1895-1975 Karol 1899-1978 Wiktor 1866-1949 Magdalena 1860-1944 Suszka Pelagia 1901-1990 Bolesław 1896-1948
 13. Pędzik Kazimiera 1930-1995 Stefan 1923-1998
 14. Wruk Jolanta 1966-2016
 15. Połczyńska Maria 1951-2008
 16. Połczyńscy Łucja 1928-2002 Kazimierz 1924-1998
 17. Ey Józefa 1908-1979
 18. Glapan Stanisław + 1950

Rząd IV

 1. Jachna Józef 1933-1990
 2. Cholewińscy Salomea Jan
 3. Prętka Barbara
 4. Gumny Zenon 1944-2004
 5. Majewski Mieczysław 1917-1995 Michalak Julia +1948
 6. Krakowiak Leon 1892-1949 Cecylia 1888-1978
 7. Liberski Waldemar 1974-1999
 8. Zakęs Aniela 1911-2004 Bronisław 1914-1949
 9. Trawińscy Antonina 1867-1999 Stanisław 1968-1992
 10. Kuszpit Fabian 1924-1995
 11. Kuszpit Alicja 1961-2012
 12. Oksza Skibiński Stanisław 1934-2006
 13. Szafran Stanisław 1892-1968
 14. Szafran Zofia 1886-1949
 15. Rutkowski Sławomir 1941-2004 Alina 1938-2010
 16. Rutkowski Jacek 1964-2016
 17. Kałek Aniela 1922-1997 Marian 1916-2000
 18. Gajewscy Konstancja +1947 Marcin +1951 Rafał 1917-2001
 19. Paradowski Franciszek 1926-2000
 20. Wojtera Roch 1890-1944

Rząd V

 1. Rezerwacja
 2. Pruchniewscy Tekla 1889-1967 Władysław 1882-1948  Frąckowiak Helena 1915-2003 Stanisław 1915-1985 Sakowska Urszula 1951-2009
 3. Loręcki Lucjan 1945-2005
 4. Rakowicz Agnieszka +1969
 5. Anna Maria Makuch 1943-2012
 6. Mendlewski Zdzisław 1946-2005
 7. Zywert Józefa 1910-1977 Andrzej 1904-1982
 8. Mendlewska Anna1947-2000
 9. Wojtkowiak Alojzy 1923-1988 Marianna 1921-2002
 10. Mucha Henryk 1931-1983 Zienkowicz Ryszard 1948-2000
 11. Dychtowicz Julianna 1915-2005 Józef 1906-1985 Surdyk Jan Katarzyna
 12. Strzykała Czesława 1943-2000 Szymański Konstanty 1904-1948
 13. Ludzkowski Wiktor 1882-1948
 14. Liberscy Stanisława 1877-1965 Michał 1866-1948
 15. Gruszczyńscy Edmund 1923-1973 Andrzej 1886-1948
 16. Springer Czesław 1935-1991

Rząd VI

 1. Hepner Tadeusz 1929-1994 Andrzej 1968-1986 Jan 1901-1955 Helena 1906-1983 jan 1961-2010
 2. Rezerwacja
 3. Rezerwacja
 4. Lisieccy Kornel 1925-1996 Bolesław 1885-1954
 5. Lisiecka Weronika +1946
 6. Szczepaniak Zygfryd 1937-1997 Barbara 1937-2007
 7. Maciejewscy Stanisława 1903-1991 Bolesław 1897-1947
 8. Zywert Antonina 1912-2006 Józef 1903-1947
 9. Chudzikowie Jan Józefa
 10. Gruss Eugeniusz 1935-2003
 11. Pacholscy Leon 1922-2000 Sabina 1923-2008 Cecylia 1886-1946
 12. Frąckowiak Stanisława 1920-1994 Marian 1913-1990
 13. Ciupak Tadeusz 1945-2007
 14. Łuczak Czesław 1947-2010
 15. Wojtera Maria 1937-2008
 16. Wysoccy Weronika 1894-1976 Franciszek 1872-1947
 17. Hojdak Czesław +2015
 18. Chlebda Sabina 1929-1998 Józef 1920-1994 Antoni Anna Hanna
 19. Sygnecka Władysława 1894-1982

Rząd VII (od strony głównej bramy)

 1. Błoch Joanna 1902-1985 Franciszek 1894-1974
 2. Chlebda Halinka 1943-1953 dziecko
 3. Sipurzyński Stanisław 1915-1984 Kaczmarek Dziunia 1952-1997
 4. Maćkowiak Stanisława 1880-1969 Stanisław 1873-1949  Nawrocka Gertruda 1917-1984
 5. Nieczytelny

Sektor B 

Rząd I

 1. Pusty
 2. Klapczyńska Konstancja 1890-1967
 3. Bień Stanisława 1902-1957 Andrzej 1896-1965
 4. Ranke Ludwik 1899-1963 Łucja 1915-1990
 5. Gościńscy Władysław 1894-1963 Stanisława 1898-1965
 6. Szymaś Jan 1922-2001 Henryka 1922-1992
 7. Urban Marta 1926-1942
 8. Kurczewska Maria 1895-1958 Doliński Witold 1936-2010
 9. Ciesiółka Władysław Węglarz Stefania 1932-2008

Rząd II

 1. Przykucki Zbigniew 1955-2004
 2. Żelazny Zdzisław 1923-2000
 3. Żelazny Jan 1957-1985
 4. Rezerwacja
 5. Dziekanów Grób Rodziny
 6. Hauke Michał 1919-1991
 7. Chrzanowscy Zofia 1913-1982 Jan 1911-1992
 8. Szymaś Stanisław Kostka 1947-1990
 9. Jeżewscy Zofia Marianna
 10. Stiller Lech 1927-1986
 11. Nieczytelny

Rząd III

 1. Pusty
 2. Matoga Marzena 1972-2004 Stanisław 1938-1989
 3. Laube Helena Stanisław  Maziarz Helena 1934-1999 Edmund 1936-2002
 4. Stefanowscy Wacław 1912-1985 Stanisława 1914-2000
 5. Loręcki Janusz 1946-2007
 6. Groszak Józefa 1877-1954, Zawidzcy Władysława i Michał
 7. Szymaś Małgorzata
 8. Kurczewski Piotr 1890-1983 PPŁK Leon 1924-2005 spoczywa w Warszawie
 9. Graczyk Edmund 1924-2002 Joanna 1930-2013
 10. Ks. Bronisław Sobkowiak 1929-2011 Kamiński Jan 1851-1928 Sobkowiak Stanisław 1896-1969

Rząd IV

 1. Bosacki Leszek 1955-2013
 2. Laube Zdzisław 1944-1989
 3. Mocni Wanda 1947-2007 Bolesław 1939-2007
 4. Wdowscy Jan 1924-1991 Janina 1924-2007  Zalewska Stefania Janecko Irena
 5. Ranke Edward Janina
 6. Szawuła Marceli 1899-1967
 7. Szczepaniakowie Bolesława Kazimierz
 8. Kmieć Helena 1898-1962 Piotr 1896-1975 Józef 1861-1928
 9. Jagielscy Stefan 1904-1975 Helena 1902-1997
 10. Sierzchuła Eugenia 1932-2000 Zenon 1925-2004
 11. Lasek Jozef 1923-1958

Rząd V

 1. Ogórkiewicz Roman 1938-2012
 2. Gąska Zofia 1920-1991 Władysław 1915-2009
 3. Maćkowiak Władysław 1905-1974
 4. Anioł Halina 1904-1990 Józef 1906-1984
 5. Przybylscy Lidia 1972-2003 Leszek 1965-2003  Guźlińska Stanisława1895-1961
 6. Ciesiółka Bogdan 1943-2004  Guźliński Jakub 1894-1977
 7. Kawczyńscy Antoni 1926-2000 Władysława 1926-2004 Antonina Wacław
 8. Winiecki Karol +1982
 9. Burzyńscy Zofia 1906-1991 Leon +1926
 10. Byczkowska Józefa 1909-2002 Rochowiakowie Jan Antonina Zofia Nikodem
 11. Pędzik Wojciech 1956-2001

Rząd VI

 1. Maćkowiak Jan Zdzisław 1934-2014
 2. Maćkowiak Weronika 1905-1965
 3. Nieczytelny
 4. Gajewska Maria 1886-1977
 5. Żydowicz Krzysztof +2015
 6. Surdyk Tadeusz 1936-1996 Magdalena Stanisław Anna
 7. Burzyński Józef 1879-1964
 8. Braszakowie Antonina Antoni
 9. Bałażyk Stanisław 1948-2006
 10. Wilmanowicz Bronisław 1944-2011

Rząd VII

 1. Frąckowiak Zygmunt 1947-2002
 2. Wolny Henryk 1947 – 2016
 3. Stawińscy Sylwester 1926-1995 Otylia 1930-2008
 4. Hepner Tadeusz 1928-1993  Kwiatek Maria 1893-1980 Franciszek 1893-1968
 5. Żydowicz Roman 1958-2001
 6. Gajewski Władysław
 7. Wrzesiński Jan 1879-1955 Wojtkowiak Antoni 1910-1990
 8. Wrzesińska Józefa 1892-1972  Wojtkowiak Marianna 1920-1995
 9. Witecki Ryszard 1948-2013
 10. Kurczewski Jan 1932-1990 Teresa 1931-2012
 11. Makowska Leokadia 1918-1971
 12. Kwasek Anna 1904-1986 Graczyk Bolesław
 13. Fliszta Helena 1931-2007 Władysława Szczepan

Rząd VIII

 1. Witkowski Kazimierz 1930-1996
 2. Król Szczepan 1924-2000 Marianna 1923-2005
 3. Ciemny Władysław 1882-1955  Konieczny Jan 1945-2008 Kazimierz 1957-2011
 4. Białachowscy Stefan Władysława Jan
 5. Kulińska Magdalena 1897 – 1969
 6. Czaja Zygmunt 1946-2011
 7. Fliszta Henryk 1937-1971 Edmund 1933-1998
 8. Radziński Krystian 1951-1994
 9. Starosta Edmund 1946-2003
 10. Łaszewscy Stanisława Józef

Rząd IX

 1. Żydowicz Marta 1932-1995 Kazimierz 1929-2006
 2. Konieczni Teodora 1924-1996 Florian 1921-1995
 3. Frąckowiak Jan 1885-1937 Seweryna 1887-1982
 4. Kaniewscy Konstancja 1895-1964 Walenty 1896-1966 Wanda 1934-2013
 5. Dobrochowska Bronisława 1927-2002 Napruszewscy Michał Józefa Czesław 1929-2012
 6. Wojciechowski Stanisław +2014
 7. Radzińscy Aleksandra 1924-2008 Bogdan 1921-1983  Derda Helena 1896-1941 Zygmunt 1926-1946 Lech 1933-1961
 8. Rezerwacja
 9. Jarzębowski Zbigniew 1955-1996 

Sektor C

Rząd I

 1. Hepner Stanisława 1876-1932 Roman 1874-1963 Helena 1887-1970                                 Mężydło Tadeusz 1911-1934
 2. Szeszuła Gertruda 1942-1975
 3. Pruss Mieczysław 1908-1933
 4. Brodeccy Eugeniusz 1928-2004 Henryka 1927-2007
 5. Wieczorkowie Marta 1880-1969 Antoni 1874-1957
 6. Hahn Stanisław 1949-2000
 7. Kincel Reinhold 1901-1976
 8. Szwede Marianna 1884-1958 Michał 1882-1933

Rząd II

 1. Fugińska Weronika 1899-1961
 2. Pilaczyńska Pelagia 1890-1978 Marian 1911-1982 Janina 1921-2008
 3. Siwek Marianna 1909-1974
 4. Lahuta Ignacy 1923-1995 Barbara 1933-2010
 5. Orzechowski Kazimierz 1929-1998
 6. Pachela Bronisław 1930-1995 Michalak Stanisław 1952-2012
 7. Florczyk Edmund 1916-1934
 8. Szymczak Henryk 1963-2004

Rząd III

 1. Wojtasz Władysław 1939-2000
 2. Szymański Mieczysław 1901-1968
 3. Orchowicz Irena 1912-1941 Adam 1937-1990
 4. Berendt Krystyna 1934-2001 + Sylwester 1932-2012
 5. Szewczyńscy Tekla Stanisław
 6. Stanisław Talar +2013
 7. Talar Kazimierz
 8. Szymańska Władysława 1904-1969
 9. Szczepaniak Franciszek 1894-1934
 10. Nieczytelny
 11. Fugińscy Jadwiga 1864-1929 Józef 1856-1904

Rząd IV

 1. Swoboda Teresa 1882-1976
 2. Swoboda Edmund 1926-2001
 3. Połyga Franciszek 1883-1966
 4. Połyga Zofia 1902-1988
 5. Modlibowska Krystyna 1953-1999
 6. Pruss Terenia 1965-2004
 7. Orchowicz Józefa 1910-2000 Franciszek 1907-1980
 8. Świderski Paweł 1900-1958
 9. Rymarska Maria 1867-1933
 10. Burzyński Stanisław 1907-1993
 11. Sura Agnieszka 1978-1996

Rząd V

 1. Orchowicz Wacław 1909-1977 Joanna 1920-1997
 2. Fertsch Aleksander 1930-2001 Bronisława 1932-2005
 3. Fertsch Franciszek 1893-1928
 4. Kupidura Bogdan 1930-1990  Kłosowska Elżbieta 1901-1964
 5. Stiller Anna 1908-1987
 6. Moszczyński Kazimierz 1959-2011
 7. Peikow Ewa 1909-1985
 8. Sura Ryszard 1940-1996
 9. Jasiecka Pelagia 1928-1997
 10. Szymaś Wiktoria 1891-1986 Stanisław 1881-1932
 11. Glinkiewicz Roman 1945-2012

Rząd VI

 1. Orchowicz Wacław 1947-2000
 2. Kubicka Antonina 1912-1927
 3. Fertsch Władysława 1895-1976 Stanisław 1891-1972
 4. Rogoziecki Stanisław 1917-1983
 5. Nieczytelny
 6. Ciastowicz Jerzy 1943-1998
 7. Maćkowiak Władysław 1932-1964 Dorota 1935-2004 Maria 1972-1977 Jacek 1966-2005 Aleksandra 1959-2007    Szczerska Grażyna 1958-2007                                 Modlibowska Barbara 1960-2012
 8. Patelski Kazimierz 1937-2009
 9. Wilczyńscy Helena 1917-1998 Kazimierz 1913-1963
 10. Forycki Michał 1948-2012

Rząd VII

 1. Kasztelan Ryszard 1938-2011
 2. Pospychałowa Józefa 1895-1926
 3. Rajewski Zdzisław 1966-1986 Kazimierz 1934-2011, Zofia 1935-2016
 4. Fertach Antoni 1896-1957 Helena 1900-1982
 5. Rezerwacja
 6. Modlibowska Stanisława 1907-1986
 7. Wildowie Leokadia 1882-1973 Teofil 1889-1974
 8. Glinkiewicz Regina 1925-1994
 9. Glinkiewicz Edmund 1913-1984
 10. Maryniocha Maria 1928-1981
 11. Rezerwacja

Rząd VIII

 1. Januchowska Wiktoria 1921-1981
 2. Pietrzyński Stanisław 1888-1973
 3. Giersig Franciszek 1913-1983 Łucja 1925-2001
 4. Szymkowiak Kazimierz +2014 (podwójny)
 5. Kosicka Róża 1901-1970
 6. Badurska Maria
 7. Nowak Henryk 1952-2009
 8. Bejma Wacłąw +2014
 9. Ciszak Sylwester 1876-1926 Antoni 1913-1926 Maria 1884-1951 Marian 1907-1974

Rząd IX

 1. Urbaniak Władysław 1927-1996  Goriaczew Gabriela 1901-1972 + Zofia 1927-2012
 2. Smykowska Melania 1928-2012
 3. Urbaniak Jarosław 1960-2003
 4. Mroczek Łucja 1930-1999
 5. Augustyniak Ewa 1952-2016
 6. Jastrząbek Janina 1915-1986
 7. Dąbrowski Grzegorz 1951-1991
 8. Jastrząbek Helena 1888-1968
 9. Stasiak Pelagia +1924
 10. Pusty
 11. Pusty
 12. Nowacki Czesław 1943-2010

Sektor D

Rząd I

 1. Fertsch Mieczysław 1923-1996 Krystyna 1930-1997
 2. Fertsch Czesława 1934-1997
 3. Mazurek Stefan  ? +1996
 4. Białachowscy Magdalena 1863-1921 Walenty 1860-1945
 5. Walkowiak Anna 1891-1985
 6. Januchowscy Zofia 1913-1999 Tymoteusz 1911-1962
 7. Ołdziejewska Mariola 1958-2008
 8. Januchowski Alojzy 1913-1963
 9. Derdziak Marianna 1922-2006 Zbigniew 1922-1993
 10. Różaków i Derdziaków Grób Rodziny
 11. Bosaccy Kazimierz 1902-1964 Wiktoria 1901-1989
 12. Rezerwacja (Bogdan Umiński, Halina Kuliberda/pojedynczy głęboki, wniesione pokładne 300zł)
 13. Liberska Krystyna +2014
 14. Graczyk Józefa 1891-1944
 15. Graczyk Kazimierz 1925-1996
 16. Sadowscy Gertruda 1919-2002 Kazimierz 1916-2007 Ryszard 1946-1962
 17. Tarkowska Bogumiła 1920-1944

Rząd II

 1. Zühlke Antonina 1911-1994
 2. Juś Gertruda 1917-1999
 3. Snela Natalia 1953-2013
 4. Szczepaniak Sławomir 1970-1993
 5. Nieczytelny
 6. Hauke Jerzy 1953-2005
 7. Kinal Jolanta 1948-2008
 8. Dukat Roman 1908-2000
 9. Dukat Pelagia 1907-1995
 10. Sygnecki Leszek 1963-2002
 11. Karasiewiczowie Marcin 1901-1967 Maria 1884-1967
 12. Szeręgowska Franciszka
 13. Baranowscy Marta 1910-1993 Roman 1907-1964 Stanisław +2012
 14. Rezerwacja
 15. Ryszard Mazurek +2015
 16. Broda Mariola 1968-2008
 17. Pusty
 18. Knot Zdzisław 1924-1967
 19. Knot Kazimiera 1929-1976

Rząd III

 1. Napierała Anna Jan
 2. Jachna Stanisław 1911-1939 Adolf 1912-1944 symboliczne miejsce pochówku
 3. Choraszewscy
 4. Braun Marek 1956-1990
 5. Małecki Jan 1927-1976
 6. Małecka Zofia 1924-1968
 7. Pusty
 8. Nieczytelny
 9. Witt Stefania 1925-2003
 10. Nieczytelny
 11. Witt Zygmunt 1921-1996 Marcin 1878-1922 Salomea 1908-1971
 12. Nieczytelny
 13. Wociński Aleksander 1956-2012, Janina +2014
 14. Wociński Andrzej, Kłosowska Aleksandra 1956-1988, Wocińscy Helena 1921-1995 Szczepan 1911-1964, Klinger Jadwiga 1866-1931 Franciszek 1860-1922 Helena 1894-1959
 15. Pusty
 16. Klinger Jadwiga 1866-1931, Franciszek 1860-1922, Helena
 17. Kaczmarek Stefan 1923-2002    

Sektor E

Rząd I

 1. Skowroński Augustyn 1932-1997 Skowroński Kazimierz 1899-1957                                         Teresa 1932-2009
 2. Kłosowski Sylwester 1926-1996
 3. Michalscy Jan Władysław Stanisław Halina
 4. Nitzke Bronisława Herbert
 5. Kłosowski Marian 1928-1987
 6. Kłosowski Czesław 1940-2003
 7. Rezerwacja
 8. Kamińscy Andrzej 1860-1942 Wacław 1892-1946 Jadwiga 1899-1981
 9. Rezerwacja
 10. Rosin Kazimierz 1923-1993 Maria +2013
 11. Wyszomirski Kazimierz 1866-1941
 12. Gapińscy Marian 1919-1992 Maria 1923-2003
 13. Kamińscy Stefania 1925-2004 Ryszard + 1948 Mieczysław 1923-2009
 14. Rezerwacja
 15. Stachowiak Marian 1927-1995 Mieczysława 1938-2001

Rząd II

 1. Kamińscy Irena 1930-1995 Antoni 1926-1999
 2. Bankiewicz Władysław 1913-1985
 3. Bankiewicz Zofia 1919-1986
 4. Woźniak Wiesław 1964-1984
 5. Kłosowska Wiktoria 2000-2000 dziecko
 6. Woźniak Stanisław 1936-2003
 7. Kuchciński Teodor 1921-1978
 8. Pusty
 9. Grajek Teresa 1932-1985
 10. Dąbrowski Marian 1905-1982
 11. Dąbrowscy Eugeniusz 1937-2002 Pelagia
 12. Dąbrowscy Barbara 1939-1998 Helena 1884-1954
 13. Kliczbor Czesława 1912-1989
 14. Białożyńscy Marianna 1899-1977 Aleksander 1898-1948
 15. Kufel Emilia 1982-2016
 16. Dudek Józefa
 17. Gniadek Ludwika 1900-1974
 18. Kołodziejczak Feliks 1931-1992
 19. Lewandowski Mieczysław 1947-2012
 20. Larus Henryk 1925-1998

Rząd III

 1. Wełnic Stefan 1905-1986 Helena 1908-1982
 2. Kończak Stanisława 1875-1953
 3. Konieczka Zofia 1899-1965 Władysław 1893-1959, Bejma Alojzy +2013
 4. Przykuccy Tekla 1890-1957 Stanisław 1874-1951 Władysław 1913-1985 Mieczysław 1921-1968
 5. Kudak Rozalia +1973
 6. Urbańscy Marianna 1890-1971 Zygfryd 1933-1945
 7. Korczak Bolesław 1923-1992
 8. Nowak Stefania 1915-2000 Witold 1917-2000
 9. Tarnowscy Aniela 1931-1988 Czesław 1923-1994  Franciszka Franciszek Stanisław
 10. Świątkowska Jadwiga 1899-1980  Wiśniewski Czesław 1912-1948
 11. Winiarscy Jan 1885-1939 Stanisława 1893-1986
 12. Rezerwacja
 13. Rajewscy Stanisława Konstanty
 14. Smolanowicz Stefan
 15. Kaczkowski Tadeusz 1923-1975
 16. Wysocki Kazimierz 1913-1991 + Janina 1923-2013
 17. Sendor Czesław 1955-1993

Rząd IV

 1. Dziembowska Magdalena dziecko 1943-1945
 2. Wrzesińscy Roman 1906-1978 Klara 1908-1991 (zmiana podwójny na pojedynczy)
 3. Kaczmarkowie Jan 1880-1939 Zofia 1883-1972 Marian 1915-1993 Janina 1908-1996 Lubomira 1921-2000
 4. Maćkowiak Maria 1872-1953 Jan 1868-1946
 5. Wiśniewscy Wiktoria 1916-2003 Tadeusz 1912-1986 Marian 1939-1998  Kubaccy Waleria Antoni
 6. Michalski Janusz 1949-1989, Wawrzyniak Maria +2014
 7. Jankowscy Stanisław 1909-1973 Jadwiga 1918-1999
 8. Korczak Maria 1920-1977 Stoińska Stanisława
 9. Stoińscy Władysława 1917-2005 Władysław 1913-2006
 10. Pol Władysław 1918-2005
 11. Szornak Anna 1941-2000
 12. Ciastowicz Alojzy 1934-1956
 13. Ciastowicz Wincenty 1910-1945 Zofia 1914-1991 Leon 1939-2009
 14. Jankowski Edmund 1925-1945
 15. Jarzębowski Springer Bzioch zginęli w 1939 r.
 16. Tylczyńscy Marianna 1916-1999 Władysław 1915-1991
 17. Hope Władysława 1933-2005 Józef 1937-2005

Rząd V

 1. Witkiewicz Stefan +2014
 2. Pospychała 1926-1971 Stanisław 1948-2005
 3. Loręccy Tadeusz 1923-1991 Bogdan 1948-2005, Jadwiga Loręcka +2015
 4. Nieczytelny
 5. Weroniczak Helena
 6. Chlebda Anna 1940-2007  Groszak Marta Władysław
 7. Rajewscy Antoni 1937-1993 Małgorzata 1938-2010
 8. Kozłowska Katarzyna
 9. Pusty
 10. Chrzanowska Krystyna 1938-1993, Stefan 1937-2015

Rząd VI

 1. Żołądkiewiczów Grób Rodziny
 2. Brajewski Edward +2016
 3. Kobus Stanisław Ludwika  Kafke Feliks
 4. Iradzka Teodora +2015
 5. Szymaś Feliks 1919-1991 Salomea 1930-2011
 6. Herkt Zofia Jan
 7. Kruzińska Marianna
 8. Pluciński Michał 1882-1950 Zofia 1931-2011
 9. Pluciński Leszek 1958-1993
 10. Zywert Bolesław 1935-1986, Mariusz +2015
 11. Rezerwacja
 12. Kamiński Jerzy 1942-2008
 13. Rezerwacja
 14. Trąbka Jan 1932-1994
 15. Pusty
 16. Hauke Helena 1892-1970 Kazimierz 1877-1942
 17. Michalczewska Katarzyna 1895-1991  Michel Małgorzata 1962-2005
 18. Michel Henryk 1927-2005

Rząd VII

 1. Andryszewska Stanisława 1890-1960
 2. Andryszewscy Paweł 1895-1954 Eugeniusz 1931-1988
 3. Dachterska Józefa 1872-1954
 4. Baraniecki Andrzej 1962-1994
 5. Sznajder Maria Dudek Stanisława Ludwik +1939
 6. Sapieja Salomea 1900-1990 Konstanty 1892-1953  Piechoccy Tadeusz 1930-1963 Gertruda 1925-2000
 7. Ziółek Mieczysław 1925-1952
 8. Stankowska Anna 1911-1979 Eliński Mieczysław 1950-2010
 9. Dubscy Zofia 1908-1977 Franciszek 1906-1951
 10. Grajek Maria 1932-2000 Mieczysław 1930-2000
 11. Ciastowicz Stanisław +1983 Maria +1987
 12. Wiśniewscy Jan 1920-1997 Julianna 1925-2000 Władysław +2013
 13. Urbanowicz Karolina 1919-2004 Józef 1911-1989
 14. Struk Wanda Jan
 15. Kamińska Maria 1930-1990 + Leon 1923-2012
 16. Nowak Stefan 1955-2013 Zofia +2011
 17. Nowak Kazimierz 1960-1992

Rząd VIII

 1. Stoińscy Bronisława 1909-2001 Teodor 1908-1978 Joanna
 2. Matuszczak Pelagia 1914-1979 Stanisław
 3. Szwarc Stanisław 1932-2007
 4. Rezerwacja
 5. Mueller Grzegorz 1955-2007
 6. Gniadek Tadeusz 1928-2013
 7. Przybylski Jan 1946-2008 Genowefa 1946-2010
 8. Zalewski Gabriel 1938-2008
 9. Zalewscy Marianna 1906-2002 Bronisław 1969-1895  Matuszczak Jan
 10. Michalska Pelagia 1909-1989
 11. Hepner Stanisław 1894-1952
 12. Nowak Zofia 1919-1999 Kazimierz 1909-1989 Franciszek 1934-1978
 13. Markiewicz Bronisława 1934-1989
 14. Skwierzyński Wojciech 1875-1952
 15. Stróżewski Kazimierz 1937-1995, Teresa 1938-2015
 16. Grochowiak Florentyna 1908-1951 Roman 1905-1990
 17. Stachowiak Agnieszka 1888-1985
 18. Kaniewski Stanisław 1962-1990
 19. Kaniewski Marian 1932-1996

Rząd IX

 1. Godzich Zofia 1909-2000 Klara 1911-2001
 2. Godzich Kazimierz 1883-1953 Gertruda 1884-1967
 3. Auguścińska Maria 1956-2006
 4. Sznajdrowie Marianna Mieczysław Ignacy Franciszek
 5. Kramer Stanisław Kostka 1936-2010
 6. Sznajder Tadeusz 1935-1987
 7. Grzegorzewski Stanisław 1873-1955
 8. Pacholski Józef 1882-1953
 9. Grajek Zenon 1939-1999
 10. Staniccy Janina +2013 Wojciech +2015
 11. Urban Marianna 1898-1992
 12. Szafran Tadeusz 1926-2003
 13. Rezerwacja
 14. Zaremba Maria 1881-1951
 15. Kotecki  Marek 1965-2008 Leon   Antoni
 16. Koteccy Edmund Zofia Katarzyna
 17. Woźny Andrzej 1874-1951
 18. Sajewscy Bronisław 1923-1986 Maria 1923-1997  Gapińscy Barbara 1928-1943 Stanisław 1889-1944 Anna 1890-1978
 19. Sznajder Czesława 1942-1991
 20. Guzik Ewa 1953- 1996

Rząd X( od strony głównej bramy cmentarza)

 1. Dzierżanowscy Józef +1888 Stanisława +1903 Aniela +1906
 2. Mueller Halina 1928-1997 Kazimierz 1927-2003  Szalow Joanna 1895-1961 Leon 1884-1968
 3. Auguściński Maksymilian 1916-2003, Krystyna 1927-2014

Rząd I

 1. Szwed Władysława 1899-1975, Władysław Jan 1893-1951, Czesław 1938-2016
 2. Dycfeld Waldemar 1966-2010
 3. Szczepańscy Marianna 1916-1975 Michał 1914-1998
 4. Borej Tadeusz 1910-1995, Marta 1921-2015
 5. Bocheńscy Maria Wojciech
 6. Kantorscy Władysław 1880-1975 Nikodem 1920-2005
 7. Kantorska Wiktoria 1885-1976
 8. Futro Jerzy 1944-2003 Tadeusz 1910-1975
 9. Czerniachowski Krzysztof 1966-2015
 10. Rezerwacja
 11. Kantorska Franciszka 1913-1996
 12. Kantorski Zygmunt 1913-1977
 13. Kubiak Helena 1913-1986
 14. Wołkow Szymon 1981-2007
 15. Rezerwacja
 16. Gapiński Czesław 1934-1989

Rząd II

 1. Stróżewki Michał 1933-2009
 2. Kubiński Mieczysław 1946-2011
 3. Kubiński Kazimierz 1908-1986 + Starzyński Bogdan 1945-2011
 4. Kosmowscy Michał 1912-1975 Stanisław 1914-1999
 5. Rezerwacja
 6. Kruczek Władysław 1911-1975 Józefa 1923-2002
 7. Kwiatek Zenon 1927-1979, Danuta 1950-1954, Helena 1930-2016, Gruszka Maria 1904-1985, Józef 1895-1949
 8. Kwiatek Janusz 1959-1975
 9. Wiśniewski Władysław 1910-1976
 10. Maria Dąbrowska 1955-2012, Wiśniewska Rozalia 1919-1993
 11. Hojdak Andrzej 1898-1976 Władysława 1901-1984
 12. Dutkiewicz Stanisława 1883-1976
 13. Werda Andrzej 1951-2008
 14. Szymczak Renata + 2015
 15. Guzik Marcin 1911-1979
 16. Guzik Leszek 1960-1990

Sektor F 

Rząd I

 1. Kasper Henryk 1950-1992 Balcerowiak Basia 26.06.2010
 2. Bączkowski Edward 1913-1992
 3. Bączkowska Leokadia 1910-1982
 4. Nawrot Zbigniew 1943-1992
 5. Frąckowiak Kazimierz 1951-2010
 6. Serba Eugeniusz 1954-2008
 7. Wiśniewski Janusz 1919-1980
 8. Maziarz Tomasz 1908-1981 Joanna 1910-1995  Barańscy Józef 1932-1991 Zofia 1940-1998
 9. Stożek Mirosława 1968-1999
 10. Rezerwacja
 11. Jasiński Eugeniusz 1950-1983
 12. Kubicki Jan 1923-1996 Anastazja 1930-2010
 13. Jasińscy Tadeusz 1924-1992 Zdzisława 1928-2000
 14. Wicher Alfons 1929-1987
 15. Rezerwacja
 16. Bałażyk Jan 1918-1988 Aniela 1925-2000
 17. Białożyńscy Zdzisław 1927-1988 Urszula 1932-2002
 18. Białożyński Grzegorz1956-1997
 19. Gruszczyńscy Zofia 1908-2004 Michał 1903-1989
 20. Antkowiak Andrzej 1933-2012
 21. Witkowski Bogusław 1954-2014

Rząd II

 1. Lehmann Anna 1929-1992 Edmund 1930-2007
 2. Roman Emma
 3. Szafran Grażyna 1956-2011
 4. Grób Osób Nieznanych
 5. Szymkowiak Marian1912-1981 Helena 1926-2012, Roman 1958-2016
 6. Piątkowska Stanisława 1901-1981
 7. Piątkowski Bolesław 1913-1985
 8. Ruta Rozalia 1912-1994 Henryk Frachanowski 1940-2011
 9. Frachanowska Janina 1941-2004 Ruta Adam 1907-1982
 10. Kamińska Marta 1908-1982
 11. Kamiński Stanisław 1899-1988
 12. Kubicki Franciszek 1935-2002  Krawczyk Wincenty 1907-1983 Maria 1911-2004 Irena 1939-2012
 13. Pruchniewska Helena 1915-1984
 14. Pruchniewski Marian 1907-1985
 15. Ludzkowscy Władysław 1918-1994 Eryka 1919-2002
 16. Skibiński – Oksza Ireneusz 1936-2004
 17. Hauke Jan 1906-1987 Koleta 1913-2003
 18. Michalak Anna 1929-2000 Henryk 1925-1988
 19. Zamecki Stefan 1929-1988

Rząd III

 1. Pusty
 2. Prażyńska Franciszka 1898-1977
 3. Hepner Marianna 1927-1987
 4. Hepner Leopold 1927-1983
 5. Pusty
 6. Futro Stanisław 1946-2011 Kunicka Maria 1906-1982  Futro Klara 1913-2003  Danielscy Franciszka 1884-1972 Antoni 1977-1966
 7. Zającowie Helena Stanisław
 8. Witkowska Łucja 1918-2010
 9. Piotr Leon 1929-1982
 10. Kopczyńska Stefania 1929-2006 Gaca Stefan 1941-2005
 11. Jazgar Kazimierz 1943-2005  Baran Stefania 1916-1982 Eugeniusz 1912-1988
 12. Chojnacki Eugeniusz 1940-2011
 13. Grela Stanisława 1917-1986 Franciszek 1912-1995
 14. Twardowska Teresa 1930-1986 Edmund 1927-2009
 15. Zywert Stanisław 1909-1987 Franciszka 1914-1995
 16. Rezerwacja
 17. Borowicz Bernard 1933-1987, Władysława 1937-2015
 18. Gumny Zefiryn 1936-2002
 19. Kamińscy Marian 1935-1987 Krystyna 1937-1996
 20. Pusty
 21. Pusty
 22. Adam Kopydłowski 1950-2012

Rząd IV

 1. Kułaczkowska Katarzyna 1909-1991
 2. Neumann Bernard 1922-1977
 3. Rezerwacja
 4. Sroczyńscy Wincenty 1904-1990 Roman 1929-2007 Stefania 1902-1990  Sprenger Katarzyna 1902-1985
 5. Rude Martha 1866-1920
 6. Jazgar Stefania 1911-1983
 7. Jazgar Jan 1909-1982
 8. Pusty
 9. Laube Feliksa 1911-1993
 10. Piotr Prakseda 1923-2005
 11. Gruszka Józef 1932-2012
 12. Pusty
 13. Stoińscy Feliks 1927-1986 Helena 1936-2003
 14. Bema Szczepan 1906-1987 Bronisława 1912-1995
 15. Dembińscy Stanisław 1907-1987 Maria 1919-1998
 16. Głos Marianna 1936-2000
 17. Głos Czesław 1932-1987
 18. Majda Władysława1928-1999 Władysław 1933-1987
 19. Rezerwacja
 20. Witkowscy Stanisław 1913-1988 Zofia 1925-1989
 21. Pogodziński Bronisław 1926-1989

Rząd V

 1. Szumigała Marian 1936-2016
 2. Jankowscy Władysław Weronika
 3. Rezerwacja
 4. Stankowski Józef 1914-1983
 5. Wysoccy Irena 1936-1982 Wacław 1931-2004
 6. Kruczek Waleria 1924-1999 Andrzej 1912-1998
 7. Grzegorek Ryszard 1952-1982
 8. Grzegorek Stanisław 1925-1996 Mieczysława 1925-2008
 9. Będziecha Zofia 1913-1983 Ludwik 1907-1985
 10. Kobus Maria 1928-1985 Walerian 1928-2004
 11. Kobus Ryszard 1954-2003
 12. Rezerwacja
 13. Sroczyński Tadeusz 1959-2003
 14. Rezerwacja
 15. Kowalscy Zofia 1911-1990  Józef 1904-1986
 16. Ciałkowscy Jan 1919-1986 Helena 1924-1990
 17. Kęsicki Hieronim 1946-1986
 1. Będziecha Eugeniusz 1936-1988 Barbara 1936-2011
 2.  Kaczmarek Franciszek 1924-1992 Marta +2012

Rząd VI

 1. Graczyk Stanisław 1901-1991 Anna 1906-2001
 2. Herkt Łucja 1922-1978
 3. Urban Józef +2014
 4. Wiśniewska Marianna 1895-1980
 5. Przybylscy Franciszek 1907-1986 Joanna 1904-1989
 6. Kujawa Michalina 1903-1984 Władysław 1903-1994
 7. Sawiński Stanisław 1964-1999
 8. Mazurek Stanisław 1957-2005  Futro Edward 1914-1983 Maria 1923-2007
 9. Nitka Józef 1908-1983 Joanna 1912-1997
 10. Winkel Wincenty 1910-1986 Felicja 1923-1999
 11. Winkel Jan +2015
 12. Modlibowscy Urszula 1932-1999 Marian 1931-1985
 13. Rutkowscy Franciszek 1904-1985 Stanisław 1902-1987
 14. Hlożek Jan 1951-2011
 15. Majchrzak Feliks 1932-2010 Lubawa Marianna 1904-1986 Michał 1904-1986
 16. Brzóstowicz Barbara 1935-1986
 17. Brzóstowicz Cecylia 1908-1986
 18. Słoma Marian 1931-1987
 19. Deminiak Jan 1950-2006
 20. Deminiak Stanisław 1922-1999

Rząd VII

 1. Frydrychowska Apolonia 1918-1991
 2. Przywarski Kazimierz 1920-1978
 3. Orzeł Jerzy 1934-1998
 4. Hancyk Janina 1942-1981 Kazimierz 1943-2004
 5. Graczyk Stefan 1934-2012 Janina 1942-2012
 6. Linke Bronisława 1903-1985
 7. Linke Józef 1903-1982, Kośmicka Helena 1933-2016
 8. Wojtkowiak Władysława 1926-1982 Józef 1915-1995
 9. Pusty
 10. Pusty
 11. Grzegorzewscy Józef Helena
 12. Rezerwacja
 13. Belter Zofia 1919-1985 Julian 1915-1984
 14. Pinkowscy Teresa +1984 Antoni 1897-1985, Czesław +2015
 15. Rezerwacja
 16. Kucharski Marian 1930-1987
 17. Kupidura Halina 1946-1987
 18. Mazur Edward 1930-2005
 19. Liberski Mieczysław 1939-1988
 20. Liberscy Apolonia 1908-1999 Józef 1908-1988
 21. Szymkowiak Jadwiga 1924-1988 Bolesław 1923-1991

Rząd VIII

 1. Michalscy Władysław 1919-2002 Zefiryna 1923-2009
 2. Świniarska Pelagia 1896-1978
 3.  Węglarz Jerzy 1954-2011 Futro Ludwik 1916-1979 Salomea 1920-1986
 4. Florek Jadwiga 1912-1981
 5. Florek Wawrzyn 1903-1988
 6. Czerwińska Pelagia 1912-1981
 7. Czerwiński Marcin 1909-1985
 8. Urbaniak Maria 1934-2003
 9. Urbaniak Henryk 1932-1982
 10. Grzegorzewska Władysława 1918-1983
 11. Grzegorzewski Władysław 1909-1998
 12. Zakęs Dariusz 1966-1983 Eugeniusz 1936-2008
 13. Chwiałkowski Stanisław 1946-2001
 14. Gronowicz Roman 1968-2007 Marcin 1933-1983
 15. Szudrowicz Bernard 1958-2016
 16. Meisner Maria 1913-1984 Władysław 1913-1985
 17. Mazurek Włodzimierz 1946-2016
 18. Jerzak Stefan 1911-1992 Irena 1920-1998
 19. Kucharska Władysława 1935-1986
 20. Pusty
 21. Szwed Władysława 1937-1986 Marian 1934-2006
 22. Szymkowiak Zofia 1949-2011
 23. Szymkowiak Andrzej 1946-2007
 24. Popielscy Zenon 1940-1986 Aldona 1971-2010 Ludwika 1945-2010

Rząd IX

 1. Chruścicka Teresa 1931-1991
 2. Przybylski Czesław 1948-2008
 3. Burzyńska Maria 1903-1980
 4. Burzyński Bronisław 1898-1982
 5. Mich Maria 1938-1981
 6. Grobelni Kazimiera 1908-1981 Teodor 1910-1985
 7. Jaskólscy Wiktoria 1908-1999 Stefan 1905-1982
 8. Wiśniewscy Irena 1945-2007 Zdzisław 1945-2007
 9. Skibińscy Marianna +2015 Józef +2015
 10. Kucharscy Feliks 1902-1983 Stanisława 1906-1990
 11. Raczyńska Grażyna 1956-1984 Wojtasiak Stefan 1931-2008
 12. Kaczmarek Hanna 1971-2006
 13. Woźniak Antoni 1939-2002
 14. Wożniak Wiktoria  1905-1995
 15. Patelscy Pelagia 1908-1985 Stanisław 1914-2001
 16. Kuczyńska Lidia 1971-2009
 17. Witkowski Romuald 1953- 1985
 18. Kubiccy Joanna 1905-1990 Stanisław 1906-2002, Roman Nowak 1956-2016
 19. Witkowski Marian 1921-2001
 20. Radeccy Kazimiera 1920-1990 Marian 1929-1990

Rząd X

 1. Przybylski Stanisław 1940-1991, Kunc Janina +2014
 2. Przybylscy Jadwiga 1905-1979 Ignacy 1903-1993
 3. Rezerwacja
 4. Urbanowicz Czesław 1943-2005
 5. Urbanowicz Krzysztof 1979-2010 Walkowiak Stefania 1923-1993
 6. Walkowiak Kazimierz 1908-1982
 7. Dudzińska Regina 1916-1982
 8. Iwiński Marian Eugeniusz (dwa imiona) 1951-1982
 9. Iwińscy Franciszek 1932-1988 Cecylia 1929-1999
 10. Kostrzewa Jadwiga 1924-1987 Józef 1923-1983
 11. Przybylscy Marcin 1930-1999 Marta 1932-1999
 12. Tomaske Łucja 1925-2000
 13. Cichy Andrzej 1947-2005 Tomaske Janusz 1956-1983 Teodor 1931-2010
 14. Pusty
 15. Woźniak-Wojnicz Beata 1969-2011
 16. Zakens Stanisław 1940-1984
 17. Żakowscy Piotr 1909-1984 Anna 1907-1999
 18. Pietras Anna 1912-1985 Wojciech 1913-2003
 19. Kominek Jolanta 1955-2006 Leon 1933-2010
 20. Kopa Genowefa 1932-2006 Henryk 1930-1994
 21. Kaźmierczak Antoni 1890-1964 Jadwiga 1906-1983  Dąbrowscy Halina 1927-2006 Maciej +1982 dziecko?
 22. Pajączek Aleksandra 1934-2012
 23. Słoma Halina 1933-2000 Wiktor 1928-1991, Danuta +2014

Sektor G 

Rząd I

 1. Ksiądz Leopold Belina Grodzki 1820-1903
 2. Ksiądz Michał Łabiak 1916-1994
 3. Ksiądz Władysław Karaśkiewicz 1890-1964
 4. Pioterek Leokadia 1908-1998
 5. Rezerwacja
 6. Ksiądz Kanonik Henryk Olejniczak
 7. Muszyński Alojzy 1934-2009 Saniccy Stanisława 1872-1939 Kazimierz 1865-1947
 8.  Królowie Julianna Józef Leon
 9. Matuszewski Wojciech 1858-1941
 10. Rezerwacja
 11. Owczarzak Jerzy 1941-1992
 12. Mellerowie Helena Jakub
 13. Rochowiak Stefan 1947-2001  Owczarzak Leon 1917-1994 Rochowiak Stanisław 1949-1974 Irena 1923-1993 (podwójny)
 14. Rezerwacja
 15. Kołpowscy Stanisław 1873-1937 Andrzej 1916-1967
 16. Rosin Elżbieta 1954-2002 Glinkiewicz Tekla 1881-1955 Franciszek 1875-1936
 17. Rezerwacja
 18. Bochyńska Władysława 1900-1989
 19. Bochyński Stanisław 1929-1998
 20. Lichota Jan 1881-1934 Bronisława 1880-1973

Rząd II

 1. Rezerwacja
 2. Ślósarczyk Marian 1928-1982
 3. Łaszewska Kazimiera 1918-1993
 4. Pędzik Piotr 1953-2009
 5. Makowscy Teofil 1912-1986 Łucja 1920-2007
 6. Grzechowiak Wiktoria 1902-1991Stanisława
 7. Świątkowscy Zofia 1883-1954 Adam 1883-1964 Bogusław 1922-1982 Ludwika 1921-1991
 8. Węgielscy Michał 1880-1954 Anna 1884-1961 ?
 9. Koryciak Wanda
 10. (Grobowiec p. A. Giersig)
 11. Kamińska Marianna 1872-1945
 12. Kamińska Zenobia 1957-2009
 13. Mielcarek Filomena 1901-1940 Joanna 1928-2008
 14. Skwierzyńscy Maria Marian
 15. Rogoziecka Jadwiga 1914-1999  Skwierzyńska Maria 1875-1939
 16. Rochowiak Alojzy 1921-1973
 17. Rezerwacja
 18. Błaszyński Edmund 1918-1996
 19. Szymkowiak Jolanta 1952-2013

Rząd III

 1. Przykucka Stefania 1925-1962
 2. Zawieja Teodozja +2014
 3. Wasilewscy Barbara 1926-2009 Adam 1913-2008 Ślósarczyk Stefan 1882-1949 Zofia 1895-1980
 4. Brajewska Władysława 1905-1955
 5. Ślósarczyk Stanisław 1937-1999
 6. Rezerwacja
 7. Rezerwacja
 8. Połczyńscy Władysław 1921-1995 Joanna 1922-2002
 9. Winkowskich i Grześkowiaków Grób Rodziny
 10. Nowak Czesław 1937-2006  Rogoziecka Wanda 1918-1942
 11. Kramer Jerzy 1959-2012
 12. Rezerwacja
 13. Kubacki Alojzy 1907-1986 ?
 14. Cybulski Zbigniew 1928-2004
 15. Bratka Jan 1867-1940 Bratka Joanna 1905-1993 Jan 1901-1979 (podwójny grobowiec) Opiekuje się B. Bratka: Poprzeczna 14 Skoki
 16. Skibiński – Oksza Marek 1959-1996
 17. Skibińscy – Oksza Edward 1929- 1993 Maria 1941- 2004
 18. Mania Jan 1947-1989
 19. Lipińska Elżbieta 1905-1989
 20. Krupecki Leonard 1916-1997, Irena +2015

Rząd IV

 1. Tafelska Zofia 1930-2011 /Piątkowscy Marianna Antoni/
 2. Modlibowscy Stanisław 1929-1984, Genowefa 1928-2013, Przemysław 1964-1968
 3. Jędrzejowski Mieczysław 1887-1955
 4. Łączyńscy Eugeniusz +1961 Stanisław +2014
 5. Wojnecki Dariusz 1972-1990
 6. Stachowiak Jerzy 1931-2005
 7. Kania Zenon 1949-2002
 8. Przybyłkowie Anna 1904-1949 Władysław 1896-1942
 9. Herkt Seweryn 1921-1992 Łucja 1927-1994
 10. Król Joanna 1911-1990 + Eleonora Kucharska 1951-2011
 11. Florek Marian 1936-2010
 12. Kubaccy Pelagia 1887-1940 Stefan 1876-1944 Tadeusz 1909-1994
 13. Kamiński Michał 1861-1939
 14. Bochyńska Izabela 1906-1993
 15. Urban Jadwiga 1898-1938  Lahuta Jarosław 1981-1982
 16. Lamęcka Gertruda
 17. Waszczyńska Maria 1912-1990 ?
 18. Foryccy Maria 1919-2000 Sylwester 1915-2005

Rząd V

 1. Modlibowski Włodzimierz 1955-2006 Pelagia Władysław
 2. Pusty
 3. Mania Józefa 1887-1943
 4. Mania Narcyz 1911-1974
 5. Hancyk Aniela 1915-1993 Władysław 1902-1955
 6. Kawczyński Julian 1955-2006
 7. Pusty
 8. Konwiński Bronisław 1942-1995
 9. Kamińscy Bronisław 1930-1945 Zdzisław 1937-1990
 10. Brunne Leokadia 1909-2004  Kubicka Antonina 1883-1968
 11. Popielscy Łucja 1933-2000 Franciszek 1931-1994
 12. Kubicka Salomea 1918-1989  Rodzewicz Joanna 1908-1969 Maciejewska Marianna 1856-1942
 13. Borowscy Marta Antoni
 14. Januchowski Józef 1900-1993
 15. Walter Leon 1868-1939
 16. Artman Halina 1928-2002
 17. Tarkowscy Zofia 1880-1937 Helena 1911-1974 Leokadia 1906-1995
 18. Jaszyk Teresa 1934-1996
 19. Wachowiak Zofia 1931-2005 Wiktoria 1902-1936
 20. Stawiński Mieczysław 1954-2006

Rząd VI

 1. Urbańscy Feliks 1913-1998 Marianna 1913-1996
 2. Walkowiak Jadwiga 1906-1996 Anna 1902-1978
 3. Piskor Jadwiga Aniela Wojciech + Ewa 1967-2012
 4. Guziana Adam 1922-1968  Łakota Jan 1915-1943 Guziana Stanisława +2013
 5. Guziana Anna 1900-1970 ?
 6. Kubicki Hieronim 1933-2010
 7. Szewczyńska Maria 1910-1999
 8. Cieślak Józef 1880-1942 Anna 1880-1948 Teofil 1911-1967 Pelagia 1916-1995
 9. Kaniewski Ludwik
 10. Hepner Stefan +2015
 11. Herkt Salomea 1895-1937
 12. Futro Jacek 1950-2002
 13. Giersig Wincentyna
 14. Nowiccy Roman 1924-1957 Anna 1887-1985
 15. Gasińscy Jan 1923-1995 Dorota 1928-2006
 16. Szczerska Katarzyna 1963-2013
 17. Pruchniewscy Rozalia Franciszek
 18. Szczerscy Jan 1930-1994 Władysława 1925-1995
 19. Stefaniak Mieczysław 1934-1957

Sektor H

Rząd I

 1. Bartkowiak Marianna 1913-1999 Eleonora Kazimierz
 2. Konieczka Zenon 1924-1997 Janina 1922-1999
 3. Skarbińscy Leonard Teodora
 4. Leda Maria +2011 Kazimierz 1926-1990 Mieczysław 1958-1967
 5. Ucińscy Katarzyna 1908-1993 Bronisław 1901-1978
 6. Mikołajczak Brunon 1953-2012
 7. Jarzębowski Stanisław 1928-1979 , Marianna +2015
 8. Breitenbach Stanisława 1912-1990
 9. Breitenbach Brunon 1904-1979
 10. Walkowiak Stanisław 1944 Tadeusz 1940-2010
 11. Rezerwacja
 12. Walkowiak Weronika 1915-2001 Jan 1910-1989 Barbara 1951-1955
 13. Tefelscy Łucja 1924-1980 Edmund 1920-1999
 14. Stawiński Czesław 1950-2000
 15. Bema Władysława 1931-2008 Franciszek 1932-1998
 16. Kopydłowska Leokadia 1919-1980 Stefan, Wojciech 1957-2010
 17. Przybysz Anna 1906-1986 Jakub 1896-1994  Tadeusz Edmund 1925-2007
 18. Ślósarczyk Władysława 1932-1994 Kazimierz 1933-1987
 19. Dziel Tadeusz 1937-1987 (podwójny)
 20. Greulich Richard 1898-1942
 21. Roguszka Hannelore 1944-2013
 22. Nowak Erika 1914-1981 Stefan 1909-1994
 23. Rutkowski Stanisław 1955-2010

Rząd II

 1. Janecko Jan 1925-2001, Irena 1930-2016
 2. Bartkowiak Antoni 1946-2013
 3. Traczyk Józef 1917-1977 Halina 1931-2009
 4. Sławińska Irena 1931-1978
 5. Błachowiak Krystyna 1954-1999
 6. Ziętek Paulina 1977-2015
 7. Bachorska Alina, Kazimierz 1934-2015
 8. Czarnecki Mieczysław 1911-1979 Jadwiga 1923-2010
 9. Borkowski Tadeusz 1961-1980
 10. Borkowski Jerzy 1973-1987
 11. Borkowski Władysław 1930-2002
 12. Rezerwacja
 13. Woźniak Alojzy 1912-1983, Pelagia 1923-2015
 14. Hadryś Barbara 1898-1984
 15. Pyszka Lucjan 1969-2012
 16. Neumann Stanisława 1920-2000 Henryk 1919-2006
 17. Michalska Zofia 1906-1985
 18. Kiszka Kazimiera 1929-2000 Stefan 1925-1987
 19. Czarnecki Roman 1951-1988
 20. Bruss Jan 1941-2008 Tomasz 1969-1989, Paweł +2014
 21. Szymczak Józef 1950-1995, Paweł 1973-2014
 22. Kłosowski Stanisław 1928-2009, Władysława 1926-2016

Rząd III

 1. Kawczyńska Krystyna 1963-1995
 2. Rezerwacja
 3. Organek Paulina 1914-1986 Władysław 1902-1977
 4. Nowak Genia 1931-2000 Maćkowiak Franciszek 1933-1977
 5. Kmieciak Edmund 1920-1978
 6. Wiśniewski Jacek 1958-1979
 7. Łosinieccy Franciszek 1901-1979 Pelagia 1902-1985                                                                   Jankowski Stanisław 1927-2013
 8. Łosiniecka Henryka 1919-1992, Edmund +2013
 9. Szwarc Jan 1901-1982 Zofia 1903-1985
 10. Rezerwacja
 11. Kielma Dorota 1954-1985
 12. Pusty
 13. Kołodziejczak Pelagia 1903-1985 Franciszek 1905-1990
 14. Pusty
 15. Rogozieccy Jan 1928-1986 Zofia 1929-1999
 16. Wojewoda Michalina 1913-1986 Kazimierz 1907-1990, Andrzej +2015
 17. Sękowski Tadeusz 1921-1988 Kazimiera +2011
 18. Witkowski Andrzej 1948-1991
 19. Borkowski Jan 1914-1996 Helena 1920-2001
 20. Kielma Jan 1958-2006

Rząd IV

 1. Kuniccy Czesława 1929-2003 Henryk 1930-1994  Krystyna Stefan Andrzej 1958-2007
 2. Rezerwacja
 3. Kapusta Ryszard 1947-2012
 4. Januchowscy Jan Marianna Melania 1933-2007 Janina Karolina
 5. Słoma Helena 1922-1977 Marian 1915-1998
 6. Filipowski Czesław 1943-2011
 7. Żętkowski Piotr 1924-1978
 8. Graczyk Konstancja 1911-1996
 9. Graczyk Józef 1908-1978
 10. Żurowski Andrzej 1952-2007 Gruszczyńska Anna 1930-1979
 11. Ignaczak Jerzy 1953-1980
 12. Mucha Czesław 1939-1981 Anna 1948-2009
 13. Graczyk Tadeusz 1934-2003
 14. Szaranek Stefania 1931-1999
 15. Kielma Władysław + 2014
 16. Węglewski Marian 1947-2003
 17. Karolczak Bronisław 1934-1980
 18. Michał Pasternak 1986-2013
 19. Adamska Genowefa +2011, Pruchniewscy Zofia Mieczysław
 20. Westfal Anna 1907-1989
 21. Busse Magdalena 1901-1990, Jankowiak Marian 1922-1990
 22. Sznajder Maria 1912-1995
 23. Szafran Stanisław 1923-2006

Rząd V

 1. Mieszczak Zenon 1951-1997
 2. Mieszczak Jerzy 1950-1984
 3. Mieszczak Stefan 1922-1977
 4. Zaremba Wincenty 1903-1977
 5. Nogajewski Piotr 1975-2009
 6. Rommel Agata 1917-2007 Roman 1913-1977
 7. Piątkowska Józefa 1900-1978
 8. Piątkowska Stanisława 1908-1989
 9. Wilczyk Feliks 1906-1979 Klara 1911-2001
 10. Urbaniak Helena 1897-1987
 11. Urbaniak Antoni 1890-1980
 12. Rakowicz Jan 1901-1981 Joanna 1915-1986
 13. Gramza Władysława 1909-2000 Feliks 1910-1986
 14. Gramza Lucjan 1939-1987
 15. Rezerwacja
 16. Futro Bolesław 1912-1988
 17. Futro Leokadia 1918-1990
 18. Bukowska Maria 1952-1988
 19. Rezerwacja
 20. Witkowscy Sylwester 1920-2000 Stanisława 1923-2007
 21. Dembiński Andrzej 1955-1993
 22. Bruss Stanisław 1948-2011

Rząd VI

 1. Jarzębowscy Tadeusz 1926-1994 Leokadia 1925-2004
 2. Małkowscy Władysława 1912-1995 Jan 1908-1977
 3. Rezerwacja
 4. Wachowska Czesława 1924-1977 Józef 1915-1997
 5. Jakubowska Marianna 1912-1993
 6. Bałażyk Czesław 1925-1977 Krystyna 1927-2013
 7. Góralczyk Józefa 1902-1981, Góralczyk Jan 1899-1978
 8. Dereżyński Dominik
 9. Rezerwacja
 10. Baszczyńscy Edmund 1925-1981 Joanna 1923-2007
 11. Świątkowska Janina 1942-1982
 12. Świątkowski Kazimierz 1931-1992
 13. Świątkowscy Marianna 1904-1997 Jan 1900-1939
 14. Frąckowiak Leon 1910-1989
 15. Gruszczyński Ryszard 1955-1990
 16. Wróbel Blanka (dziecko) 2013
 17. Dąbrowski Henryk 1932-1989
 18. Weber Witosław 1919-1989 Bogumiła 1923-1991
 19. Szawuła Ludwik 1937-1996

Rząd VII ( od tego rzędu wszystkie groby zwrócone frontem w kierunku dolnej części cmentarza)

 1. Sobik Czesław 1964-2000
 2. Ciecierski Feliks 1923-1977 Janina 1928-2008
 3. Senger Rafał 1933-2000
 4. Serba Marian 1930-2002 S. W. Wiśniewscy
 5. Sygnecka Weronika 1928-2011, Durak Wojciech, Marianna
 6. Rutkowscy Józef 1901-1978 Kunegunda 1915-1999
 7. Pięta Ryszard 1951-2001 Krystyna 1955-2008 + Krzysztof 1984-2013
 8. Żalik Andrzej 1936-1981
 9. Rezerwacja
 10. Stefańscy Anna 1902-1987 Wacław 1908-1982
 11. Kotarba Feliks 1900-1984
 12. Greser Ludwik 1914-1984 Władysława 1919-2006
 13. Kłosowska Marianna 1927-2016
 14. Witkowska Krystyna 1953-2015
 15. Szymkowiak Kazimierz 1930-1994 Teresa 1936-2003
 16. Szymkowiak Antoni 1928-1991, Zofia 1931-2015
 17. Szymkowiak Andrzej Jan 1957-2016
 18. Rubaj Ireneusz 1930-1992
 19. Szawuła Ewa +2014
 20. Krok Henryk 1929-2007 Łąsiak Piotr 1921-1961 + Józefa 1926-2011

Rząd VIII

 1. Hepner Sabina Antonina 1934-2005 Marian 1932-1993
 2. Janiszewski Lucjan +2015
 3. Piętka Franciszek 1902-1995, Piętka Bronisława 1899-1977 Kazimierz 1934-1998
 4. Rezerwacja
 5. Woźniak Karol 1921-1994
 6. Woźniak Teresa 1923-1977
 7. Nowakowscy Józefa +2002 Marian +1977
 8. Derdziak Jadwiga 1931-2006 Tadeusz 1933-1968
 9. Kuźniarek Marta 1901-1978 Wincenty 1893-1978                                                                                         + Dobski Bolesław  1934-2011
 10. Patelskich Grób Rodziny
 11. Gurgul Jan 1900-1983
 12. Gapiński Stanisław 1939-2000
 13. Rezerwacja
 14. Brajewski Leonard 1921-1989
 15. Brajewska Halina 1925-1985
 16. Dudek Waldemar +2015
 17. Pusty
 18. Maciejewscy Agnieszka 1919-1993 Bolesław 1918-1995
 19. Majchrzak Stanisław 1929-1994
 20. Wiśniewski Mariusz Krystian
 21. Kozicki Marian 1920-1999
 22. Kozicki Waldemar 1965-1992
 23. Pietrzak Ireneusz 1960-1998
 24. Kuczyński Stefan 1953-2003

Rząd IX

 1. Springer Stanisław 1932-1993
 2. Maćkowiak Helena 1910-1977
 3. Napiecek Józef +1984
 4. Napiecek Helena 1901-1977
 5. Dąbrowscy Stanisława 1907-1986 Władysław 1908-1977 (Wniesione pokładne 300zł)
 6. Wabich Łucja 1914-1983 Antoni 1913-1978
 7. Nowicki Józef 1926-1979
 8. Budziński Stanisław 1950-2006
 9. Zaremba Stanisława 1919-1983
 10. Stawiński Stanisław 1929-2000
 11. Stawińska Bronisława 1930-1990
 12. Chodyński Edmund 1937-1991
 13. Sudołowie Stefania Wojciech
 14. Bober Henryk 1956-1986
 15. Bober Kazimierz 1931-1993 Janina 1933-2010
 16. Zalewski Paweł 1962-2005
 17. Cudziło Adela 1924-2016
 18. Łukasik Jan 1908-1993 Władysława 1911-1991
 19. Korczak Jan +2013
 20. Pawlak Wacław 1933-1996

Rząd X

 1. Lisieccy Ewa 1940-1993 Tadeusz 1936-1997
 2. Kincel Tadeusz 1957-1977
 3. Hepner Bronisław 1898-1977
 4. Hepner Marianna 1904-1986
 5. Gronowski Józef 1940-2007 S. K. S. Kapusta
 6. Szopiński Władysław 1896-1977
 7. Szopińska Petronela 1904-1984
 8. Szopiński Leon 1911-1991
 9. Chodyńscy Bronisława 1901-1983 Stanisław 1907-1991  Kalczyńscy Franciszek 1864-1955 Józefa 1862-1944  Chodyński Zbigniew +1945 dziecko
 10. Paśk Zygmunt 1950-1985 (Wniesione pokładne 300zł)
 11. Rezerwacja
 12. Michalak Stefan 1928-1986 Eugeniusz 1955-1976 Teresa 1928-2009
 13. Hagdan Krystyna 1957-2006
 14. Przybylski Lucjan 1930-1990
 15. Szudarski Antoni 1916-1990 Janina 1927-2010
 16. Szwed Stanisław 1939-1990
 17. Wróblewski Wojciech 1951-2006
 18. Futro Stanisława Stanisław 1930-1999 Andrzej 1957-1991 spoczywa w Szwecji  Łukomscy Franciszka 1912-1994 Antoni data i miejsce zgonu nieznane
 19. Sapieja Helena 1929-1992 Edmund 1921-1996

Rząd XI

 1. Kobus Mieczysław 1931-2010
 2. Królczyk Zofia 1906-1977 Stefan 1914-2002
 3. Borkowscy Janusz 1956-2005 Joanna Wincenty
 4. Stajkowski Stanisław 1898-1976
 5. Stajkowska Władysława 1910-1991
 6. Pusty
 7. Jastrząbek Pelagia 1905-1981 Marian 1903-1977,Ciemna Marianna 1903-1986
 8. Wrzesińska Jadwiga 1915-1981 Rafał +2013
 9. Jankowski Andrzej 1911-1998
 10. Jankowska Maria 1921-1992
 11. Szóstak Monika 1930-1993 Jan 1927-1993
 12. Rozmarynowscy Jan 1925-1993, Franciszka 1925-2002

Rząd XII

 1. Konieczna Marta 1918-1987
 2. Foińscy Stanisław Krystyna Jacek  Tomaske Wiktoria 1902-1976
 3. Pusty
 4. Węglarz Wanda 1923-1976 Henryk 1923-1994
 5. Pruchniewski Tadeusz 1922-1976
 6. Dudek Jan 1936-1997
 7. Dudek Daniel 1958-1984
 8. Seidler Wilhelm +1981
 9. Seidler Prakseda 1912-1995
 10. Sadłowski Albin 1917-1993, Sadłowska Maria 1917-1982, Smykowski Alfons (podwójny)
 11. Gasiński Stanisław 1921-2001
 12. Gasińska Aleksandra 1928-1982
 13. Ziarkowscy Bronisław 1921-1983 Wanda 1927-2007
 14. Urbanowicz Radosław 1965-1992 Krystyna 1949-2010
 15. Gumni Władysław 1921-2004 Aniela 1929-1991

 

Rząd I (front grobów skierowany w stronę kaplicy)

 1. Klarkowski Władysław 1923-1974
 2. Świątkowscy Franciszek 1903-1993 Joanna 1909-1996
 3. Klarkowska Maria 1931-2000
 4. Waligórski Zenon 1940-1991
 5. Szewczyński Marian 1912-1975, Szewczyńska Jadwiga 1913-1985
 6. Rezerwacja
 7. Rezerwacja
 8. Bartkowiak Katarzyna Szczepan
 9. Szopiński Władysław 1930-1998
 10. Miłoszewski Aleksander 1914-1976
 11. Miłoszewska Magdalena 1919-1987
 12. Woźny Włodzimierz 1947-2001 Kazubski Antoni
 13. Kazubska Teofila 1911-1978 + Stanisław 1942-2012

Rząd II

 1. Ostrycharz Julianna 1887-1975
 2. Konieczka Aleksander 1948-1975
 3. Kubiś Kazimierz 1931-2012
 4. Józef Czarnecki 1949-2013 Krystyna 1949-2013
 5. Burzyńska Anna 1911-1986
 6. Żmudzińscy Zofia 1890-1976 Szczepan 1884-1975
 7. Szymkowiak Józef  1928-1975 Wiktoria 1930-1997
 8. Stasieczek Stanisław 1910-1975 Janina 1920-2009
 9. Staniccy Andrzej 1911-1996 Eleonora 1915-2001
 10. Rezerwacja
 11. Kaczmarek Benon 1932-1993 Urszula 1934-2004  Janowiak Władysława 1907-1973 Konstanty 1898-1963
 12. Pawlak Bernard 1920-1975 Ryszard 1955-2003 Jadwiga 1931-2011
 13. Mleczek Józef 1929-2002
 14. Myśliwczyk Roman 1966-2010
 15. Piwiński Stanisław 1938-1975
 16. Chojnacka Maria 1931-1975

Sektor I

Sektor częściowo dziecięcy (od numeru 22 do 84 wszystkie groby są dziecięce)

Rząd I

 1. Rezerwacja
 2. Jastrząbek Wacław 1900-1980 Antoni
 3. Forycki Jerzy 1947-50 DZIECKO
 4. Jastrząbek Antoni 1910-2002 Stanisław
 5. Jastrząbek Gertruda 1907-1986 Katarzyna
 6. Nieczytelny
 7.  Jastrząbek Halina 1937-2003 Mateusz 1934-1996

Rząd II

 1. Ofiary II wojny światowej: Brajewski Aleksander, Guziana Mateusz, Hudzik Władysław, Glinkiewicz Stanisław, Kapusta Józef, Krzywosząski Jan, Ochendzan Władysław, Zalewski Piotr
 2.  Maćkowiak Edmund 1901-1940 ofiara II wojny światowej
 3. Mania Kazimierz +1942 DZIECKO
 4. Bogumił i Honorata DZIECKO
 5. Rezerwacja
 6. Waszczyński Jureczek 1936-1943 DZIECKO
 7. Nieczytelny DZIECKO
 8. Nieczytelny DZIECKO
 9. Matuszczak Jacek 1974-1981 DZIECKO Anna 1935-2012
 10. Pusty
 11. Pusty

Rząd III

 1. Mania Antoni zginął w 1939
 2. Łakota Czesława 1922-1993 Mieczysław 1923-2001 Jan i Stanisław zginął w 1939
 3. Hepner Maciej 1976-2005
 4. Nieczytelny DZIECKO (OD TEGO MOMENTU WSZYSTKIE GROBY W SEKTORZE SĄ GROBAMI DZIECIĘCYMI)
 5. Nieczytelny
 6. Woźniak Maria
 7. Nieczytelny
 8. Szalaty Sebastian +2015
 9. Nieczytelny
 10. Nieczytelny

Rząd IV

 1.  Nieczytelny
 2.  Szewczyńska Aurelia
 3. Nieczytelny

Rząd V

 1. Koślakowicz Dariusz
 2. Pusty
 3. Pusty
 4. Ostrycharz Natalia +1979
 5. Liberska Małgosia 1976-1978
 6. Kałek Danusia 1949-1960
 7. Kubaccy Stenia1944-1945 Beniu 1950-1951
 8. Drzewiecki Romek +1924
 9. Pusty
 10. Pusty
 11. Szuba Jerzy 1943-1944
 12. Ranke Wojtuś 1944-1945

Rząd VI

 1. Pusty
 2. Kuczyński Piotr 1973-1974
 3. Pusty
 4. Nieczytelny
 5. Nieczytelny
 6. Kruś Damian 1985-1986
 7. Nieczytelny
 8. Nieczytelny
 9. Nieczytelny
 10. Nieczytelny
 11. Szczepańska Marychna +1948
 12. Grajek Anna +1955

Rząd VII

 1.  Dychtowicz Czesio
 2. Pusty
 3. Nieczytelny
 4. Nieczytelny
 5. Nieczytelny
 6. Szwed Kasia +1971
 7. Pusty
 8. Pusty
 9. Pusty
 10. Nieczytelny

Rząd VIII

 1. Wawrzyniak Agnieszka +1996
 2. Wawrzyniak Dorota +2003
 3. Nieczytelny
 4. Nieczytelny

Rząd IX

 1. Lewandowski Tadeusz
 2. Nieczytelny
 3. Nieczytelny

Rząd X

 1. Nieczytelny
 2. Nieczytelny
 3. Nieczytelny
 4. Nieczytelny
 5. Białek Emilka +2005
 6. Antkowiak Ryszard +1955
 7. Żołądkowski Januszek +1954
 8. Pusty
 9. Gapiński Aleksander +1960
 10. Kiełczewski Gracjan 1922-1923
 11. Hepner Boleś

Rząd XI

 1. Nieczytelny
 2. Nieczytelny
 3. Popielski Andrzejek +1955
 4. Karasiewicz Anna +1956
 5. Makowski Adaś +1953
 6. Makowski Szymonek +1985
 7. Makowski Andrzejek 1960-1961

Sektor J

Sektor dziecięcy, trzy groby dorosłych o numerach 31, 76, 94 zostały napisane drukowanymi literami. 

Rząd I

 1. Zopf Edyta +1996
 2. Lehmann Beatka +1989
 3. Pusty
 4. Baszczyńska Ania +1980
 5. Pusty
 6. Szalaty Julia +2001
 7. Gabert Jakub 1986-1989
 8. Tyczyńska Kamila 1978-1979

Rząd II

 1. Nieczytelny
 2. Nieczytelny
 3. Kiełczowski Kajetan 1929-1930
 4. Leda Małgorzata 1964-1971
 5. Frączak Stefania
 6. Woźniak Jarosław 1972-1978
 7. Pusty
 8. Drews Włodziu
 9. Portała Patryk +2002
 10. Szafran Marysia +1994
 11. Słoma Janek +1974

Rząd III

 1. Lica Ewunia +1980
 2. Żołądkowska Magdalenka +1980
 3. Giersig Marek +1980
 4. Dziekan Mateusz +1979
 5. Orchowicz Hubert 1978-1980
 6. Werda Paulinka +1985
 7. Trąbka Wojciech +1985
 8. Pusty
 9. Wiśniewski Daniel +1985
 10. Grab Wiktoria +1986
 11. Dziel Jagoda +1991

Rząd IV

 1. BOCHYŃSKI TADEUSZ 1934-1996
 2. Pusty
 3. Pusty
 4. Nieczytelny
 5. Łączyński Dariusz +1984
 6. Wyrozumialsza Kamilka +1984
 7. Klimas Natalia +1984
 8. Nieczytelny
 9. Rakowska Paulinka+1991

Rząd V

 1. Bochyński Edzinek 1926-1928
 2. Pusty
 3. Wójciccy Piotr +1990 Michał +1993 Krzysztof  +1997
 4. Hahn Waldemar 1976-1990
 5. Kawczyński Damian +1989
 6. Gabryś Jarosław +1989
 7. Maćkowiak Izabela +1987 Monika 1987-1989
 8. Szcześniak Beatka +1987
 9. Mielcarek Kasia +1987
 10. Jaszyk Ania +1987
 11. Kaczmarek Dawidek +1986

Rząd VI

 1. Nieczytelny
 2. Nieczytelny
 3. Zięta Emilia +2002

Rząd VII

 1. Nieczytelny
 2. Futro Zygmunt 1922-1927
 3. Pusty

Rząd VIII

 1. Sendor Krzysiu +1976
 2. Sendor Krysia Zosia Krzysiu
 3. Pusty

Rząd IX

 1. Kujawa Andrzejek +1955
 2. Sawińska Maria +1963
 3. Nieczytelny
 4. Nieczytelny
 5. Gogola Mieczysław 1948-1949
 6. Nieczytelny
 7. Hepner Iwonka +1990
 8. Witkowski Andrzejek 1947-1951
 9. Nieczytelny

Rząd X

 1. Pacholska Edwina 1946-1947
 2. Nieczytelny
 3. Nieczytelny
 4. Nieczytelny
 5. Nieczytelny
 6. Koprowski Sebastian 1986-1987
 7. Pusty
 8. WORSZTYNOWICZ PAWEŁ 1947-1951 KAZIMIERZ 1922-2004
 9. Nieczytelny
 10. Nieczytelny

Rząd XI

 1. Janowska Magdalena Emilia +1978
 2. Nieczytelny
 3. Nieczytelny
 4. Nieczytelny
 5. Nieczytelny
 6. Maziarz Irena 1949-1950
 7. Gruszczyńska Albina 1948-1951
 8. Nieczytelny
 9. Pusty
 10. Mikołajczak Dawid +1977
 11. Pusty

Rząd XII                          

 1. Paczewski Krzysio +1989
 2. Pusty
 3. Nieczytelny
 4. Hallas Ilonka +1977
 5. KIEŁCZEWSCY WIKTORIA 1903-1981 STANISLAW 1893-1984
 6. Nieczytelny
 7. Jasińska Jadwiga 1933-1948
 8. Kruczek Ryszard 1945-1949
 9. Nieczytelny
 10. Nieczytelny
 11. Nieczytelny

Sektor K
Sektor w całości dziecięcy

Rząd I

 1. Pusty

Rząd II

 1. Worsztynowicz Maria 1954-1956
 2. Nieczytelny
 3. Skibiński Jarosław +1962
 4. Pusty

Rząd III

 1. Wojewoda Dawid 1977-1978
 2. Nieczytelny
 3. Nieczytelny
 4. Szwed Piotr +1963

Rząd IV

 1. Pusty
 2. Nieczytelny
 3. Nieczytelny
 4. Barczyńska Violetta 1962-1963
 5. Przybyłowicz Tomeczek 1965-1966

Rząd V

 1. Nieczytelny
 2. Nieczytelny
 3. Kotarek Wiesław +1959
 4. Nieczytelny
 5. Nieczytelny

Rząd VI

 1. Nieczytelny
 2. Pusty
 3. Pusty
 4. Nieczytelny
 5. Nieczytelny

Rząd VII

 1. Nieczytelny
 2. Nieczytelny
 3. Nieczytelny

Rząd VIII

 1. Cibail Maria +1957 Roman +1961
 2. Nieczytelny
 3. Orchowicz Józiu +1959
 4. Pusty
 5. Pusty

Sektor L

Rząd I

 1. Mielcarek Bolesław 1931-2004  Urbaniak Helena 1898-1967 Jan 1898-1988
 2. Pusty
 3. Lica Anna 1954-2005 Janusz 1949-2007
 4. Cugeher Marian 1897-1967 Helena 1924-1997 Franciszka 1896-1973                            Marianna +2011
 5. Pusty
 6. Jarzembowska Anna 1930-2004 Józef 1896-1967  Marianna 1897-1965  Rochowiak Wiktoria 1896-1984 Teofil 1891-1968
 7. Żołądkowski Krzysztof 1950-1998
 8. Żołądkowscy Stefania 1910-1997 Stefan 1910-1968
 9. Hepner Maria 1899-1973-Leonard 1897-1975

Rząd II

 1. Wołkow Franciszek 1889-1969 Władysława 1892-1975 Józef 1925-1987
 2. Dudziak Bronisława 1929-2008 Lorkowscy Marianna 1904-1989 Marcin 1900-1969
 3. Pusty
 4. Cibail Bolesław 1932-2001  Ogórkiewicz Teresa 1910-1979 Władysław 1902-1969
 5. Buhl Eryka 1928-1999
 6. Węglarz Ryszard +1999
 7. Pusty
 8. Kapusta Stanisława 1916-2004 Jan 1911-1956
 9. Pusty
 10. Pusty

Rząd III

 1. Springer Cecylia 1909-1970 Jan 1906-1981
 2. Bema Marianna 1909-1989
 3. Pusty
 4. Bagiński Tadeusz 1939-2010
 5. Witkowscy Krystyna 1931-1999 Edward 1926-1999
 6. Maćkowiakowie Gertruda 1890-1971 Antoni 1898-1971
 7. Zajączkowska Teresa +2014
 8. Gołembowski Czesław 1913-1971
 9. Lisiecka Aleksandra 1933-1993  Baranowscy Klemens 1903-1973 Helena 1909-1995

Rząd IV

 1. Konwińska Marianna 1907-1985
 2. Konwiński Stanisław 1912-1974
 3. Seyda Konrad 1911-1974 Czesława 1919-1996
 4. Świątkowska Danuta 1948-1982

Rząd V  (front grobu skierowany w stronę górnej części cmentarza)

 1. Samolińscy Ksiądz Kanonik Marian Samoliński 1914-1998 Klementyna 1913-1995  Marian 1886-1973 Maria 1890-1974
 2. Maćkowiakowie Zofia Feliks
 3. Drzewiecki Tadeusz 1930-1991
 4. Drzewiecki Władysław 1897-1974
 5. Drzewiecka Maria 1899-1983
 6. Kopydłowska Józefa
 7. Glinkiewicz Tadeusz 1918-1973 Kornelia 1921-1988

Sektor M 

Rząd I

 1. Szcześniakowie Jan Cecylia Irena, Szcześniak Stanisława 1931-1993 Grzegorz
 2. Popadowski Julian 1933-2002  Mężydło Prakseda Wojciech
 3. Hawlicka Apolonia 1891-1974
 4. Hawlicki Wincenty 1886-1970
 5. Pusty
 6. Pusty
 7. Szcześniak Wojciech 1956-2012
 8. Futro Regina 1888-1972 Jakub 1883-1966
 9. Lubawi Wojciech 1903-1966 Stefania 1912-1978

Rząd II

 1. Pusty
 2. Stawińska Genowefa 1904-1977
 3. Stawiński Władysław 1902-1971
 4. Dziabas Konrad 1946-1989
 5. Łuczak Antonina 1920-1971 Wacław 1920-2009
 6. Jędrzejewski Rafał 1974-1998
 7. Urbańscy Florian 1911-1968 Anna 1918-1994
 8. Pusty
 9. Pusty
 10. Gullak? Katarzyna 1899-1971?
 11. Gullak? Kazimierz
 12. Dudzińska Czesława +2014
 13. Kuczyńscy Leon 1906-1967 Pelagia 1905-1972

Rząd III

 1. Szafran Jan 1952-1973
 2. Mantur Stanisława 1921-2008
 3. Mycka Maria 1933-1991
 4. Mycka Zofia 1905-1991 Jan 1892-1972
 5. Liberscy Kazimiera 1908-1971 Stanisław 1899-1983
 6. Pruchniewscy Jan 1904-1971 Joanna 1906-1979
 7. Pusty
 8. Matelska Helena 1894-1971
 9. Matelski Jerzy 1893-1975
 10. Ratajczak Maria 1899-1971 Aleksander 1894-1983
 11. Wołkow Adam 1990-2013

Rząd IV

 1. Gumny Czesław 1942-2001  Klinger Kazimiera Stanisław
 2. Jarzębowscy Helena 1889-1975 Antoni 1893-1973
 3. Śliwińska Stanisława 1906-1988
 4. Śliwiński Czesław 1898-1973
 5. Pusty
 6. Królczyk Jan 1917-1973 Łucja 1920-1995
 7. Kawa Antoni 1912-1972 Bronisława 1917-1999
 8. Laube Pelagia 1901-1989
 9. Laube Ludwik 1898-1972

Rząd V

 1. Jarzembowski Eugeniusz 1954-1993
 2. Porembscy Stanisława 1907-1988 Jan 1906-1994
 3. Pusty
 4. Gapiński Czesław 1933-2016 (Wniesione pokładne 300zł)
 5. Stefańska Weronika 1908-1974
 6. Stefański Wojciech 1904-1990
 7. Modlibowska Anna 1930-1973
 8. Modlibowski Władysław 1927-1977
 9. Wylegalscy Walentyna 1904-1974 Sylwester 1902-1979 Stefan 1937-2007
 10. Ucińska Franciszka 1907-1988
 11. Uciński Andrzej 1900-1973

Rząd VI (front grobu skierowany w stronę górnej części cmentarza)

 1. Gapiński Bogdan  1942-2007 Helena 1947-2008
 2. Gapiński Jan 1929-2003
 3. Świątek Stanisława 1911-1984
 4. Świątek Antoni
 5. Dahlke Andrzej 1948-1966 Zbigniew 1925-1976
 6. Gołembowscy Józefa 1924-2007 Stanisław 1911-1976
 7. Wilczyńscy Maria 1946-2010 Bogdan 1943-2011
 8. Pusty
 9. Rogala Roch 1924-2015
 10. Wysocka Teresa 1914-1985

Sektor N 

Rząd I

 1. Szklarz Artur 1973-2008 Lonia 23.06.1997 dziecko Lamęccy Pelagia Mikołaj
 2. Kubiatowicz Wincenty 1896-1980
 3. Kubiatowicz Wiktoria 1904-1993
 4. Wilczyńscy Eugenia Jan

Rząd II

 1. Szkołut Jan 1919-1981
 2. Pusty
 3. Kubiatowicz Jan 1948-1994

Rząd III

 1. Marcinkowscy Marian 1910-1986 Anna 1912-2005  Urbańska Janina 1950-1991

Rząd IV

 1. Szafran Józef 1917-1990 Albina 1926-2006
 2. Szafran Mieczysław 1954-1991
 3. Szafran Ryszard 1946-2000

Dodatkowo (groby leżące przy płocie cmentarza)

 1. Urbański Feliks 1939-1941 DZIECKO
 2. Kucharski Mirosław +1973 DZIECKO
 3. Burzyński Adam +1941 DZIECKO
 4. Szymanowscy Józef 1860-1939 Marianna 1872-1932

Poza tym 10 nieczytelnych grobów dziecięcych.

Sektor O

Rząd I

 1. Konrad Władysław
 2. Nieczytelny
 3. Pusty
 4. Pusty
 5. Nieczytelny
 6. Nieczytelny
 7. Świątkowie Cecylia Szymon

Rząd II

 1. Wojciechowska Apolonia +1919
 2. Napiecek Kazimiera 1894-1983 Marcin 1895-1965
 3. Kaczmarek Jadwiga 1930-1965
 4. Klewenhagen Helena  Halina 1946-2008 Marian +2011
 5. Glinkiewicz Ignacy 1849-1918
 6. Pusty
 7. Westfal Marian 1932-2004 Kaczmarek Marianna Walenty
 8. Nieczytelny
 9. Kamińscy Maria 1928-1992 Kazimierz 1924-2002
 10. Pusty
 11. Broniecki Tadeusz 1926-2000 Joanna +2011
 12. Konieczyńska Maria 1887-1959
 13. Rzepczyk Krystyna 1936-2014, Alfons (Wniesione pokładne na 99 lat = 1500zł)
 14. Pusty
 15. Szafran Aniela 1927-2006 Gabriela 1903-1985 Stefan 1902-1986
 16. Zbierska Mirosława 1951-2005
 17. Rezerwacja
 18. Kanikowski Stefan 1931-2009
 19. Nieczytelny
 20. Kujawa Roman 1953-2009
 21. Łukaszyk Józef 1925-2001 Wanda 1925-2001
 22. Michalski Michał 1911-1991 Zofia 1915-2004
 23. Pusty
 24. Gościńscy Halina 1932-1975 Witold 1930-2005  Witkowscy Aniela Franciszek
 25. Przykuccy Helena Hieronim
 26. Bentkowski Zenon 1948-1993
 27. Popkowscy Teodozja 1915-2001 Józefat 1906-1988
 28. Glapanowie Łucja 1915-1970 Roman 1901-1964

Rząd III

 1. Kapusta Stanisław 1890-1965
 2. Kapusta Wiktoria 1894-1983
 3. Bejma Franciszka 1895-1985 Michał 1897-1963
 4. Pusty
 5. Rezerwacja
 6. Cieślińscy Zofia 1904-1993 Franciszek 1895-1963
 7. Nieczytelny
 8. Nieczytelny
 9. Kamińska Marianna 1856-1917  Sobkowiak Helena 1897-1984
 10. Konieczni Weronika 1898-1980 Marcin 1897-1954 Stefania 1926-2003
 11. Nieczytelny
 12. Nieczytelny
 13. Nieczytelny
 14. Nieczytelny
 15. Ludzkowska Anna 1879-1962
 16. Lowak Halina 1932-2010 Henryk 1882-1958 Zofia 1899-1982
 17. Rezerwacja
 18. Berendt Walerian 1930-1985
 19. Kubacka Seweryna 1910-1990
 20. Pusty
 21. Pusty
 22. Pusty
 23. Napierała Marcin 1859-1913
 24. Przykucka Łucja 1920-2005  Brajewscy Zofia Sylwester
 25. Pusty
 26. Szeręgowska Stanisława  Jureczko Bolesława

Rząd IV

 1. Nieczytelny
 2. Pusty
 3. Kuchciński Kazimierz 1885-1963
 4. Maciejewscy Marianna 1911-1996 Czesław 1913-1996
 5. Klewenhagen Tomasz 1969-2013
 6. Dudek Leszek 1949-2013
 7. Kaczmarek Kazimierz 1921-1967
 8. Rezerwacja
 9. Surdyk Jerzy 1929-2007 Antoni 1899-1978 Franciszka 1896-1962
 10. Ciemnych Grób Rodziny
 11. Kubaccy Jadwiga 1918-2003 Alojzy 1913-1995
 12. Pusty
 13. Janusz Nowak 1946-2013, Hoffa-Nowak Elżbieta 1954-2009
 14. Matuszczak Paweł 1968-2003
 15. Ey Ludwika 1893-1962 Reinhold 1868-1962
 16. Nieczytelny
 17. Gabryś Jan 1958-1995 Matuszczak Antonina
 18. Wypych Irena 1920-2002 Piotr 1915-2006
 19. Kujawa Marian 1927-1998  Widzińscy Wiktoria Franciszek, Genowefa + 2015
 20. Cegielska Jadwiga 1909-1958
 21. Kopowie Michał 1844-1913 Jadwiga 1887-1971 Jakub 1873-1966 Grzegorzewska Katarzyna Okoniewski Walenty 1911-1998
 22. Pusty
 23. Pusty
 24. Pusty
 25. Okoniewska Zofia 1912-1990 Ryszard 1939-1981
 26. Kincel Marianna 1921-1962
 27. Bentkowscy Łucja 1957-1983 Stefan 1926-1964
 28. Szeręgowski Stanisław 1890-1969
 29. Szeręgowska Zofia

Rząd V

 1. Ciastkowicz-Cylkowska Marianna 1882-1968
 2. Woźniak Władysława 1908-1989 Marian 1914-1963
 3. Grochowiak Marta
 4. Nieczytelny
 5. Nieczytelny
 6. Nieczytelny
 7. Jesse
 8. Przywarski Ignacy 1839-1913 Andrzej 1950-2010
 9. Nieczytelny
 10.  Witkowscy Andrzej 1953-1999 Ewa 1950-1997
 11. Kucner Stanisław 1917-1962, Kucner Helena 1924-2015, Andrzej 1952-2016
 12. Witkowska Leokadia 1921-1996  Dębowscy Bolesława Józef
 13. Kamińscy Henryk 1932-1999 Tomasz
 14. Szeręgowska Helena

Rząd VI

 1. Szeręgowski Józef
 2. Pocentek Stanisław 1884-1919 Maria 1886-1972
 3. Nieczytelny
 4. Nieczytelny
 5. Nieczytelny
 6. Pusty
 7. Pusty
 8. Pusty
 9. Cegielski Michał
 10. Twardowski Jan 1924-1985
 11. Twardowscy Władysława Stanisław Błażej Woźniak Zenon 1927-2012
 12. Henry Selleby 1931-2012
 13. Pusty
 14. Rosik Regina 1918-1965
 15. Rosik Florian 1919-1987
 16. Pusty
 17. Cibailowie Ludwik 1897-1964 Zofia 1900-1975

Sektor P

Rząd I

 1. Piestrzyńska Franciszka 1881-1975
 2. Pawelscy Zbigniew 1943-1975 Jurek 1968-1975
 3. Andrzej Janowski 1952-2012
 4. Pusty
 5. Patelska Maria 1912-1988
 6. Patelski Józef
 7. Łuczak Władysław 1935-1987 Janina 1936-2009 Rajewscy Pelagia 1901-1983 Jan 1896-1981
 8. Rezerwacja
 9. Pusty
 10. Kowalscy Klementyna 1886-1923 Marcin 1859-1916 Józefa 1863-1907
 11. Kowalskich Grób Rodziny Kowalski Marian 1931-2002 Zientara Wojciech
 12. Gapińscy Edmund 1921-2003 Urszula 1924-2007
 13. Adamscy Pelagia Marcin
 14. Walczak Marianna 1915-2009

Rząd II

 1. Baranowska Anna 1907-1989
 2. Nieczytelny
 3. Nieczytelny
 4. Kruzińscy Łucja 1912-1992 Tadeusz 1915-1993
 5. Chwiałkowska Anna 1911-1987
 6. Pusty
 7. Michalak Urszula 1954-1996
 8. Grotkowscy Pelagia 1918-2005 Kazimierz 1916-1982
 9. Wojtkowiak Gertruda 1912-1989 Franciszek 1908-1937
 10. Pusty
 11. Kruk Edward 1930-1998
 12. Pusty
 13. Gapińska Danuta 1951-2013
 14. Taciak Jan 1940+2007 Leon 1899-1982 Józefa 1905-1985
 15. Tafelska Walentyna 1928-1961 Jakubowski Kazimierz 1949-2009

Rząd III

 1. Futro Włodzimierz 1912-1983, Futro Anna 1925-2013
 2. Giersigowie Wilhelm 1889-1945 Cecylia 1896-1980  Januszkiewicz Urszula 1920-1999
 3. Pusty
 4. Giersigowie Teodora 1889-1950 Henryk 1886-1957 Henryk 1925-2008                                     + Czesława 1923-20913
 5. Rogalińska Irena 1910-1980
 6. Mikołajczak Roman +2013
 7. Hepner Elżbieta 1841-1908
 8. Ottowie Jan Helena
 9. Pruss Walerian 1932-2001 Wincenty 1891-1962 Joanna 1895-1962
 10. Pusty
 11. Leda Janina 1935-1961 Bogdan 1931-1994
 12. Springer Zenon 1937-2004
 13. Sznajder Krystyna 1954-1998 Ryszard 1950-2011
 14. Kubaccy Władysław Joanna
 15. Mitko Elżbieta 1928-2005 Edward 1929-1978

Rząd IV

 1. Nieczytelny
 2. Popielska Regina 1907-1980
 3. Giersig Zygfryd 1913-1954
 4. Giersig Helena 1915-1975
 5. Michalak Franciszek 1927-2001 Helena 1928-2009
 6. Kwietniewska Katarzyna 1898-1984
 7. Kwietniewski Franciszek 1932-1990
 8. Pusty
 9. Nieczytelny
 10. Nieczytelny
 11. Pusty
 12. Rezerwacja
 13. Jerzak Wiktoria 1909-1970 Franciszek 1889-1962

Rząd V

 1. Pusty
 2. Popielski Zygmunt 1939-1981
 3. Pusty
 4. Nieczytelny
 5. Baranek Andrzej 1882-1966
 6. Gruszczyńscy Stanisław 1930-1998 Apolonia 1891-1966
 7. Czarnecka Stanisława 1878-1967
 8. Wyleżała Jadwiga 1902-1977
 9. Ziajski Zbigniew 1947-2001
 10. Myszka Stefan 1937-1988
 11. Pusty
 12. Jarzębowski Grzegorz 1962-2008
 13. Burdecka Leokadia

Sektor R 

Rząd I

 1. Wojtkowiakowie Anna Marcin
 2. Jankowscy Ludwika 1877-1949 Agnieszka 1908-1997
 3. Peksa Teresa 1914-1988 Franciszek 1915-1991
 4. Brożyńscy Apolonia 1869-1952 Franciszek 1866-1946  Mikułowie Weronika 1880-1943 Stanisław 1872-1937 Mieczysław 1899-1961  Brożyńska-Mikuła Władysława 1902-1985, Mikuła Kazimierz 1935-2012
 5. Zielińscy Maria +1975 Jan +1958 Stefan-Tadeusz 1930-1994
 6. Kubiak Marta 1922-2006 Grzegorz 1914-1991
 7. Zbierski Karol 1923-1977 + Weronika 1917-2012
 8. Mazurek Gertruda 1919-2000 Roman 1919-1990
 9. Seidler Maria 1949-2009
 10. Rezerwacja
 11. Skarbiński Kazinek 1930-1939 Antoszewska Jadwiga 1911-1944 Lech Porucznik zam. w Katyniu w 1940 r.
 12. Wanecki Eugeniusz +2014
 13. Urbaniak Krystyna 1927-2010 Florian 1929-2002 Skarbińscy Joanna Antoni

Rząd II

 1. Gottschling Stanisława 1907-1992
 2. Bażyńscy Roman 1927-1960 Janina 1932-2007
 3. Kielma Stanisław 1886-1960
 4. Kielma Anna 1896-1965, Franciszek 1932-2015
 5. Domagalski Bronisław1908-1960, Zbigniew 1947-1967, Helena 1924-2014, Michalski Jerzy 1939-1982
 6. Pusty
 7. Kostrzewa Krzysztof, Weronika, Stanisław
 8. Lehmann Piotr 1966-2010
 9. Peksa Zbysław 1945-2002
 10. Lamęccy Józefa 1886-1965 Walenty 1884-1960 Józef 1922-2003
 11. Czerwiński Bronisław 1877-1966
 12. Jasiński Adam 1955-1996
 13. Kawczyńscy Zofia 1921-2004 Jan 1920-2000
 14. Patelscy Maria Wincenty
 15. Szczerkowscy Henryk 1951-1992 Jan 1881-1961
 16. Kazimierz ?1893-1951
 17. Borzymowska Janina1916-1984

Rząd III

 1. Pawlaczyk Marianna-Cecylia 1912-2008 Stanisław
 2. Broda Leon 1928-1988 Irena 1934-2007
 3. Galon Maria 1906-1958
 4. Małeccy Czesław 1960-2006 Joanna 1910-1983
 5. Małeccy Franciszek 1896-1958 Zygmunt 1932-2006
 6. Szczerkowska Bronisława +1959
 7. Skwierzyńscy Zofia 1918-1959 Roman 1909-1995
 8. Augustyniak Stefan 1901-1959 Stanisława 1911-1992
 9. Sygneccy Zofia 1924-1959 Roman 1922-1979
 10. Ziemiański Ignacy 1891-1959
 11. Stefańska Pelagia 1914-2008 + Chodyńska Antonina 1886-1959
 12. Zbierski Wacław 1900-1959
 13. Pusty
 14. Rezerwacja
 15. Radzymińska Maria 1924-1993 Jaśkiewicz Kazimierz
 16. Chudzikowie Joanna 1920-1992 Marian 1924-2006 Czesław 1955-1990
 17. Talarów Grób Rodziny
 18. Staniccy Jadwiga 1870-1939 Franciszek 1872-1959
 19. Majnke Józef 1914-1959 Maria 1919-2007
 20. Smacha Wanda 1913-2010 Bieganowska Rozalia 1880-1960

Rząd IV

 1. Frankiewicz Helena +1956
 2. Pol Józefa 1890-1977 Józef 1881-1956
 3. Przybysz Józef 1885-1956
 4. Pusty
 5. Janecko Łucja Ludwik Paweł Julianna
 6. Pusty
 7. Peksa Florian 1937-1986
 8. Pospieszny Stanisław 1902-1957
 9. Mieszczak Janina 1928-2003
 10. Portała Edmund 1935-2007
 11. Pusty
 12. Nieczytelny
 13. Józefowska Urszula 1938-2000
 14. Pusty
 15. Szymkowiak Weronika Józef Marianna
 16. Pusty
 17. Szczerkowscy Roman 1920-1985 + Łucja 1928-2012
 18. Lemański Tadeusz 1933-1958
 19. Wiśniewska Krystyna 1930-2012, Stefan 1927-2016, Rozalia, Feliks
 20. Roguszka Anna 1894-1973

Rząd V

 1. Pusty
 2. Ślifińskich i Wojciechowskich Grób Rodziny
 3. Burzyńska Ernstina 1867-1952
 4. Miazga Katarzyna 1893-1952
 5. Pusty
 6. Nieczytelny
 7. Nieczytelny
 8. Perła Władysław
 9. Nieczytelny
 10. Nieczytelny
 11. Błażusiak Andrzej 1888-1955 Adam 1926-2003, Tadeusz 1928-2016
 12. Pusty
 13. Kapusta Tomasz 1862-1955
 14. Werniczaków Grób Rodziny
 15. Kwietniewscy Katarzyna 1863-1956 ? 1872-1955
 16. Pusty

Sektor S

Rząd I

 1. Jasińscy Janina Mieczysław
 2. Majewska-Kominek Halina 1950-1972 Kominek Janusz 1970-2009
 3. Rezerwacja
 4. Larus Zbyszko 1947-2013
 5. Lewandowscy Tymoteusz Joanna Halina 1952-1970
 6. Rezerwacja
 7. Jarzębowska Stanisława 1899-1973
 8. Koczorowska Maria +1998
 9. Hepner Stanisława 1910-1995 Dybiona Maria 1869-1937 Szczepan 1866-1945
 10. Rezerwacja
 11. Pusty
 12. Pusty
 13. Pusty

Rząd II

 1. Fujak Maria 1881-1970
 2. Smacha Stanisław 1951-2012
 3. Rezerwacja
 4. Szymkowiakowie Franciszek 1904-1970 Weronika 1908-1993, Stefan 1940-1993, Jan 1946-2015
 5. Dychtowicz Eugeniusz 1935-2002 Halina 1938-2005
 6. Trompeta Wiktoria 2005-2006 dziecko
 7. Smacha Aleksander 1913-1971 Bieganowski Stanisław
 8. Tarnowska Jadwiga 1896-1947
 9. Pusty
 10. Durakiewicz Stanisław 1930-1998
 11. Woźniak Józefa
 12. Pusty
 13. Stankowski Józef 1880-1943
 14. Pusty

Rząd III

 1. Krych Stanisław 1912-1992
 2. Nowakowska Stanisława
 3. Graczyk Apolonia 1874-1971
 4. Krych Magdalena 1919-1980
 5. Patelski Walenty 1891-1979
 6. Szymkowiak Franciszek 1907-1948 Pelagia 1908-1995 Barbara 1946-1948 Dychtowicz Halina 1940-2012
 7. Pusty
 8. Nieczytelny
 9. Żurowscy Gertruda 1928-2003 Edmund 1923-1981
 10. Pusty
 11. Żurowscy Leon 1934-1980 Cecylia Stanisław Bernard Krystyna 1932-2012
 12. Pusty

Rząd IV

 1. Jazgar Józef 1905-1964 Anna 1902-1974
 2. Portała Maria 1902-1968
 3. Nieczytelny
 4. Pusty
 5. Pusty
 6. Babrakowscy Jan +2014 Urszula +2015
 7. Białożyńscy Aniela Jan
 8. Piotr Inda 1968-2013
 9. Krych Kazimierz 1957-1987
 10. Gronowscy Czesław 1935-2011 Marcin Cecylia
 11. Pusty

Rząd V

 1. Kielma Klara 1926-2009 Stanisław 1915-1988 Leda Jadwiga
 2. Frachanowscy Katarzyna Jan
 3. Pusty
 4. Radzymińska Irena 1949-2010 Jaśkiewiczowie Bronisława 1920-1974 Franciszek 1919-1982
 5. Pusty
 6. Miazga Szczepan 1894-1942
 7. Wolska Stanisława 1913-2000
 8. Dębickich Grób Rodziny
 9. Zdanowska Anna +2013
 10. Rezerwacja Zdanowscy
 11. Pusty
 12. Pusty

Rząd VI

 1. Nieczytelny
 2. Nieczytelny
 3. Nieczytelny
 4. Jędrzejczak Agnieszka Andrzej
 5. Pusty
 6. Wiktoria Mo?
 7. Pusty
 8. Kołodziejczak Czesław 1929-1989
 9. Kołodziejczak Wincenty 1896-1946 Gertruda 1897-1985
 10. Pusty
 11. Pusty
 12. Drewsowie Marianna 1903-1974 Wacław 1903-1965

Rząd VII

 1. Puste
 2. Puste
 3. Grób Rodziny Lemańskich
 4. Pusty
 5. Pusty
 6. Garsteccy Janina 1923-1993 Stanisław 1910-1993, Garsteccy Maria 1878-1946 Franciszek 1885-1972  Łochińska Maria 1912-2005
 7. Kincel Szymon 1986-2010
 8. Kincel Stanisław 1961-1994 Jan 1933-1966
 9. Kincel Aniela Otto  Szafrańska Aniela   

Sektor T

Rząd I

 1. Frydrychowscy Czesław 1912-1998 Łucja 1925-2001
 2. Pusty
 3. Pusty
 4. Nieczytelny
 5. Pusty
 6. Maziarz Łucja
 7. Matelski Leonard 1925-1971
 8. Stefańska Jadwiga 1958-1993
 9. Stefańska Zofia 1929-2016
 10. Trąbka Stanisław 1935-2008
 11. Puste
 12. Puste
 13. Nieczytelny
 14. Nieczytelny
 15. Nieczytelny

Rząd II

 1. Klockowska Helena 1904-1939
 2. Pusty
 3. Chwiałkowska Katarzyna
 4. Pusty
 5. Klockowska Katarzyna 1903-1974
 6. Szulc Barbara 1894-1936
 7. Lewicki Józef 1865-1935
 8. Lichowscy Klara 1904-1966 Józef 1902-1986
 9. Pawliccy Janina 1931-1986 Tadeusz 1930-2007
 10. Pawlicki Krzysztof 1960-1994
 11. Rezerwacja

Rząd III

 1. Pusty
 2. Pusty
 3. Wojtkowiak Władysław 1911-1963
 4. Pusty
 5. Nawrocka Stanisława 1893-1937
 6. Stefańscy Aniela 1911-1936 Teofil 1906-2001
 7. Pusty
 8. Stopiak Wojciech 1893-1968
 9. Nieczytelny
 10. Pusty
 11. Pusty
 12. Krzymański Mateusz 1934-1990
 13. Bottny Stanisław
 14. Jankowski Stanisław 1938-1964 Maksymilian 1909-1989
 15. Pusty
 16. Pusty
 17. Prażyńscy Władysława 1931-2010 Marian 1925-1982

Rząd IV

 1. Piechowiak Jacek 1956-2003
 2. Pusty
 3. Pusty
 4. Kubiccy Łucja 1924-2002 Stanisław 1914-1982
 5. Kubicki Józef  1878-1969
 6. Chojnacki Marian 1929-1969
 7. Nieczytelny
 8. Pusty
 9. Leśniewicz Danuta 1937-2002
 10. Ignaczak Zofia 1928-1990 Maciejewska Anna 1894-1966
 11. Borucka Marta 1882-1968
 12. Pusty
 13. Błażyńska Marianna 1889-1973
 14. Błażyńska Maria 1914-1968 Helena 1933-1994
 15. Kwocz Jan
 16. Pusty
 17. Pusty
 18. Pusty
 19. Pruchniewscy Walentyna Piotr

Rząd V

 1. Pusty
 2. Pusty
 3. Jankowski Kazimierz
 4. Staniccy Anastazja 1902-1966 Władysław 1904-1983
 5. Zembal Marta 1925-1990 Szafran Józefa 1885-1969
 6. Pusty
 7. Zembala Zbigniew 1928-1997
 8. Nieczytelny
 9. Kuchciński Ryszard 1949-1968
 10. Pusty
 11. Pusty
 12. Pusty

Rząd VI

 1. Pusty
 2. Pusty
 3. Pusty
 4. Burzyńscy Urszula 1930-2003 Jakub 1872-1936
 5. Pusty

Rząd VII

 1. Michalaków Grób Rodziny
 2. Rezerwacja
 3. Jeżewscy Helena 1909-1979 Franciszek 1877-1940
 4. Pusty
 5. Eksler Ryszard 1943-1969
 6. Pusty
 7. Pusty

Rząd VIII

 1. Wolniewiczów Grób Rodziny
 2. Pusty

 

  

DSCN4763a

10